Informacja OR KRUS w Bydgoszczy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób powołanych do składu rad nadzorczych

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość:

1. objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia lub nie został objęty tym ubezpieczeniem w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia pod warunkiem, że:

a. wymienione osoby złożą w Kasie do dnia 30 czerwca 2015 r. wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania tych umów;
b. wartość przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie;
c. bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej wymienionych umów rolnicy/domownicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej);

Czytaj więcej...

Komunikat dla płatników składek w działach specjalnych

Od stycznia 2015 r. zmienia się wysokość składki zdrowotnej dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220), od 1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł.

W związku z tym, od 1 stycznia 2015 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 158 zł (tj. 9% x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia).

Kasa przypomina również, że z dniem 31 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2015 r. Na podstawie złożonych dokumentów KRUS ustala wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2015 r.

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej 22.12.2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Z A P R A S Z A

                        Na podstawie § 33 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski zwołuję posiedzenie :
               Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,
               Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
               Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
               Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Promocji Gminy

w dniu 22 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska pokój 14  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Komisji w dniu 16 grudnia 2014 r :
             Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,
             Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
             Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
             Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Promocji Gminy
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2015 rok;
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2020;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2014 rok;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020.
e) uchwalenia Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2015 rok .
4. Zapytania i wolne głosy.
5. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji :
/-/ Zbigniew Magda
 /-/  Anna Jakubiak
 /-/  Krzysztof Kucharski
 /-/  Andrzej Witkowski

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 22.12.2014r.

  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Z A P R A S Z A

   Na podstawie § 4 ust.1 i 2 załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski,  zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej,   które  odbędzie  się:
    
22 grudnia 2014 r./poniedziałek/ o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3 pokój 14    następującym porządkiem obrad :

1.    Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2.    Opracowanie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
3.    Zapytania i wolne głosy.
4.    Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  /-/ Marek Kusz

Punkt potwierdzania profili zaufanych ePUAP.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji wyraził zgodę na utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych ePUAP przez Gminę Janowiec Wielkopolski reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Janowiec Wielkopolski.

Adres punktu potwierdzania profili zaufanych:

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

Pok. Nr 16

GODZINY PRACY URZĘDU:

PONIEDZIAŁEK 7:30 - 15:30
WTOREK  7:30 - 15:30
ŚRODA 7:30 - 15:30
CZWARTEK 7:30 - 15:30
PIĄTEK 7:30 - 15:30

 

Czytaj więcej...

Certyfikat i tytuł Szkoły Promującej Profilaktykę Onkologiczną dla Publicznego Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim

Publiczne Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim za sprawą inicjatyw uczniów (których koordynatorką jest Pani Ilona Michalak – pedagog szkolny) zdobyło certyfikat i tytuł Szkoły Promującej Profilaktykę Onkologiczną - pierwsze miejsce wśród laureatów programu.

W szkole w ramach promocji profilaktyki i zdrowego trybu życia odbyły się zajęcia dydaktyczne, zajęcia sportowe oraz konkursy literacki i plastyczny. Uczniowie dwukrotnie uczestniczyli w wykładach w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

6 listopada w szkole odbyło się spotkanie z lekarzem onkologiem – Dianą Łożyńską–Podhrebelną.

Publiczne Gimnazjum na mocy tego wyróżnienia zostało włączone do Sejmiku Profilaktyki Onkologicznej, który będzie działał pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Osowskiego.

Z tej okazji 12 grudnia w naszym gimnazjum gościła TV Bydgoszcz.

Koło profilaktyczne wraz z opiekunką Iloną Michalak zostało zaproszone do studia TV Bydgoszcz w piątek 19 grudnia, gdzie o godz. 17.30 będzie można oglądać spotkanie młodzieży na żywo w programie Zbliżenia.

 

Druga zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Z A P R A S Z A

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz.594, 645 i 1318) zwołuję II-gą zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

w dniu 16 grudnia 2014 r. ( wtorek) o godz. 14oo w Janowcu Wielkopolskim  ul. Powstańców Wielkopolskich 16
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury .

  Zapraszam Panią/Pana do wzięcia udziału w obradach II sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z następującym porządkiem obrad :   
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie, stwierdzenie obecności,
b)  przyjęcie porządku obrad,
c)  przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.


2. Sprawozdanie z  działalności Burmistrza  między  sesjami  oraz  realizacja  uchwał  Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

3. Interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)    powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w Janowcu Wielkopolskim, ustalenie jej składu i przedmiotu działania;
b)    powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, ustalenie jej składu osobowego i przedmiotu działania;
c)    powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Janowcu Wielkopolskim, ustalenie jej składu osobowego i przedmiotu działania;
d)    powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy w Janowcu Wielkopolskim, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania.
                                           
6.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

7. Zapytania i wolne głosy.

8. Zakończenie.    

                                               

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/  Ryszard Majchrzak

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]