XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) zwołuję XXXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

w dniu 30 października  2014 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Janowcu Wielkopolskim

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury ul. Powstańców Wielkopolskich 16.

 

  Zapraszam Panią/Pana do wzięcia udziału w obradach XXXV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z następującym porządkiem obrad :

1. Sprawy porządkowe:

a) otwarcie, stwierdzenie obecności,

b)  przyjęcie porządku obrad,

c)  przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 26 września 2014 r.

 

 2. Sprawozdanie z  działalności Burmistrza  między  sesjami  oraz  realizacja  uchwał  Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 3. Interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014.

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 

a)    przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2019.

b)    uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2017.

c)    zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2014 rok;

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020.

e)    ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Janowiec Wielkopolski” oraz tytułu” Zasłużony dla Gminy Janowiec Wielkopolski”.

f)    obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r.

g)    opłaty targowej na 2015 rok.

h)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok;

i)     określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2015 r.

j)     warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych dokonanych przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

                                           

 7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

8. Zapytania i wolne głosy.

9. Zakończenie.                                                  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/  Ryszard Majchrzak

„Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw"

Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw" kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest zmniejszenie przez nie zużycia energii poprzez zwiększenie ich efektywności energetycznej. Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015 i na terenie całej Polski.

Czytaj więcej...

Konferencja „Chronić chronione” – lobbujemy na rzecz dobrego prawa

Marszałek Piotr Całbecki był honorowym patronem ogólnopolskiej konferencji na temat ochrony ładu przestrzennego w kontekście prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, która odbyła się 12 sierpnia w Toruniu. Wydarzenie zorganizowały wspólnie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski, wśród prelegentów byli minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński i wiceminister środowiska Piotr Otawski.

Czytaj więcej...

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Czytaj więcej...

Okresowa emerytura rolnicza - informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Czytaj więcej...

Umiem pływać

Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projekt pn. „Umiem pływać”. Projekt ma na celu naukę pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski w wymiarze 20 h lekcyjnych dla każdego ucznia. Zajęcia realizowane będą w Aquaparku we Wągrowcu w terminie od 5 września do 13 grudnia 2014 r. z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzić będą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny (transport, bilety wstępu, opiekunowie i instruktorzy).  Projekt jest finansowany ze środków Gminy Janowiec Wielkopolski oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Zapisy do projektu oraz Deklaracja uczestnictwa w projekcie dostępne będą w poszczególnych szkołach podstawowych od 1 września 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim – pokój nr 1 lub pod nr telefonu 52 30 23 034 wew. 42.

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]