Informacja - Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

MGOPS w Janowiec Wlkp. uprzejmie informuje, że z dniem 2 marca 2015 roku została zawarta umowa partnerska z Gminą Żnin dotycząca nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych z Powiatowej wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

Pełna treść informacji w załączniku w formacie pdf

Informacja ważna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym

Janowiec Wielkopolski, dnia 7 maja 2015 roku

OKS.525.2.2015

 

Tryb bezkonkursowy realizacji zadań publicznych

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 w/w ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy), realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

Czytaj więcej...

„Razem Dla Kujawsko - Pomorskiej Wsi. Powiaty: Inowrcławski, Mogileński, Żniński”

„Razem Dla Kujawsko-Pomorskiej Wsi. Powiaty: Inowrcławski, Mogileński, Żniński”

Dzisiaj ukazała się publikacja „Razem Dla Kujawsko - Pomorskiej Wsi. Powiaty: Inowrcławski, Mogileński, Żniński”, w której przedstawione są inwestycje realizowane w gminach z funduszy europejskich.

Link do strony internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi (tu są wszystkie dotychczasowe publikacje) lub bardziej bezpośredni link http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29040&Itemid=850

Publikacja w formacie pdf

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01.04.2015 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1399  z późn. zm.), Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zawiadamia, że Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim w dniu 27 lutego 2015 r. podjęła uchwałę Nr IV/20/2015 zmieniającą uchwałę Nr XXIV/214/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik.

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty:

- jeżeli odpady  komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane  w wysokości 9,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

-  jeżeli odpady komunalne nie są  w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]