XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Z A P R A S Z A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz.594, 645 i 1318) zwołuję XXXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

w dniu 26 września 2014 r. (piątek) o godz. 12:00 w Janowcu Wielkopolskim  ul. Powstańców Wielkopolskich 16
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury .

Zapraszam Panią/Pana do wzięcia udziału w obradach XXXIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z następującym porządkiem obrad :

 

   1. Sprawy porządkowe:
        a) otwarcie, stwierdzenie obecności,
        b)  przyjęcie porządku obrad,
        c)  przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej, odbytej w dniu 25 sierpnia 2014 r.

   2. Sprawozdanie z  działalności Burmistrza  między  sesjami  oraz  realizacja  uchwał  Rady
       Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

   3. Interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2014 rok;
b)    szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
c)    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żnińskiemu w 2014 r.
d)    ustalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Janowiec Wielkopolski” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Janowiec Wielkopolski”;
e)    utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;
f)    wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego.
                                           
5.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz głosy mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

6.    Zapytania i wolne głosy.

7.    Zakończenie.   

                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/  Ryszard Majchrzak

„Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw"

Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw" kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest zmniejszenie przez nie zużycia energii poprzez zwiększenie ich efektywności energetycznej. Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015 i na terenie całej Polski.

Czytaj więcej...

Konferencja „Chronić chronione” – lobbujemy na rzecz dobrego prawa

Marszałek Piotr Całbecki był honorowym patronem ogólnopolskiej konferencji na temat ochrony ładu przestrzennego w kontekście prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, która odbyła się 12 sierpnia w Toruniu. Wydarzenie zorganizowały wspólnie samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski, wśród prelegentów byli minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński i wiceminister środowiska Piotr Otawski.

Czytaj więcej...

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Czytaj więcej...

Okresowa emerytura rolnicza - informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]