Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 07.12.2016 r.

  Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się:

7 grudnia 2016 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Kontrola dochodów z tytułu wynajmu składników majątkowych, w tym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim.
 3. Plan pracy komisji na 2017 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zapytania i wolne głosy.
 6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Marek Kusz

Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy - 6 grudnia 2016 r.

Na podstawie § 38 ust. 4 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski wprowadzonego uchwałą Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski,  zwołuję wyjazdowe posiedzenie:

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy

w dniu 6 grudnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 13:30 w sali Szkoły Podstawowej w Żernikach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach oraz mieszkańców sołectwa Żerniki, Chrzanowa, Tonowa, Zrazimia i Żużoł w sprawie podjęcia działań naprawy drogi wokół kościoła w stronę Tonowa.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie.

 Do udziału w spotkaniu zapraszam przewodniczących jednostek pomocniczych i członków rad sołeckich w/w sołectw.

 

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy

/-/ Andrzej Witkowski

Pomoc dla rolników którzy ponieśli wysokie straty przez klęski żywiołowe w 2016 r.

Janowiec Wielkopolski, dnia 28.11.2016 r.

 

UWAGA ROLNICY !!!

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

uruchomiła pomoc dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli

straty w uprawach spowodowane przez klęski żywiołowe tj.

suszę, grad, huragan, nawalny deszcz oraz ujemne skutki

przezimowania w wysokości od 50% do 70%

 

W związku z powyższym Wnioski o pomoc można

składać w biurze powiatowym ARiMR w Żninie w terminie do

5 grudnia 2016 roku.

 

Jednocześnie informuję, że wzory Wniosków można

uzyskać u sołtysa, doradcy Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

w Urzędzie Miejskim w Janowcu (pokój nr 2), w Biurze

Powiatowym ARiMR w Żninie oraz na stronie internetowej

http://www.arimr.gov.pl/

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak

 

Informacja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KRUS - Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 •   70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 listopada 2016 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr).

Jednocześnie Kasa informuje, że graniczne kwoty przychodu dla 2016 r, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj. 34.054 zł 40 gr,
 • 130% takich wynagrodzeń, tj. 63.243 zł 30 gr.

Więcej w informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę na stronie www.krus.gov.pl.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja o zmianie daty wywozu odpadów komunalnych z pojemników !

UWAGA !!!!

Zmiana daty wywozu odpadów komunalnych z pojemników !

TRASA

Było

Powinno być

Trasa: C , D

31 (sobota za 26XII)

29 CZWARTEK

Trasa: G , H

31 (sobota za 26XII)

29 CZWARTEK

Trasa C   Bielawy-teren wiejski, osiedle Bielawy- teren przylegający bezpośrednio do miasta Janowiec Wielkopolski ul.:Powstańców Wielkopolskich, Dworcowa, Gnieźnieńska, Bielawska, Półwiejska, Ogrodowa, Pocztowa, 8 Marca, Krótka, Podmiejska, Polna, Plonowa, Parterowa, Pałucka, Południowa

Trasa D  Janowiec Wielkopolski ul.:  Plac Wolności, Szkolna, Parkowa, 22 Stycznia, 3 Maja, Kręta, Tysiąclecia, Krasickiego, Sawickiej

Trasa G   Żerniki, Świątkowo, Zrazim, Wełna

Trasa H   Juncewo, Obiecanowo, Chrzanowo, Żużoły, Tonowo

ODBIÓR ROZPOCZYNA SIĘ OD GODZINY 7.00  PROSZĘ O WYSTAWIANIE POJEMNIKÓW PRZED POSESJĘ.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023 - warsztat konsultacyjny.

     Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie konsultacyjnym dotyczącym prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a.

Cele warsztatu konsultacyjnego:

• warsztat dotyczący Wizji i Celów rewitalizacji

• omówienie przedstawionych projektów rewitalizacyjnych.

 

Liczymy na Państwa przybycie oraz aktywny udział w warsztatach konsultacyjnych.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/   Maciej Sobczak

Szkolenia LGD Pałuki na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
zaprasza osoby
planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców
z powiatu żnińskiego do udziału w szkoleniach na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków LSR oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Szkolenie dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu podejmowania działalności gospodarczej skierowane jest do mieszkańców powiatu żnińskiego.
Termin szkolenia: 05.12.2016 r. (poniedziałek), godz. 13:00 – 16:00.


Szkolenie dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu rozwijania działalności gospodarczej przeznaczone jest dla istniejących mikro i małych firm, które posiadają siedzibę lub oddział na terenie powiatu żnińskiego.
Termin szkolenia: 07.12.2016 r. (środa), godz. 13:00 – 16:00.


Miejsce szkoleń: Miejski Ośrodek Sportu w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7.
Zgłoszenia udziału w szkoleniach należy dokonać pod numerami tel.: 609 996 155, 530 317 783 lub e-mail: lgd-paluki@wp.pl w terminie do 02.12.2016 r.

Planowane terminy naborów wniosków:
z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: 27.12.2016 r. – 17.01.2017 r.
z zakresu rozwijania działalności gospodarczej: 10.01.2017 r. – 31.01.2017 r.


Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie organizowanym przez LGD w ramach danego naboru wniosków” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.


Więcej informacji udzielamy pod nr telefonu: 609 996 155, 530 317 783 lub e-mail: lgd-paluki@wp.pl

Komunikat o konsultacjach

KOMUNIKAT O KONSULTACJACH

                Zgodnie z uchwałą nr III/17/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.janowiec.wlkp.bip.net.pl na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim www.um-janowiecwlkp.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można wnosić w terminie do 23 listopada 2016 roku na formularzu zamieszczonym jako załącznik:

-        pisemnie na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim. ul. Gnieźnieńska 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski,

-        pocztą elektroniczną na adres: oswiata@um-janowiecwlkp.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 listopada 2016 roku.

Termin zakończenia konsultacji: 28 listopada 2016 roku.

Treść projektu uchwały i formularz konsultacji dostępne pod adresem: http://www.janowiec.wlkp.bip.net.pl/?a=5123

 

„Samoobrona Kobiet”

„Samoobrona Kobiet”

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu informuje, iż za kilka dni ruszy l-sza edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony. Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji z ramienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Inowrocławiu:

mjr Jacek TECŁAW - tel. 261 436 740

kpt. Andrzej WICLEBEN - tel. 261 436 741

Na terenie administrowanym przez WKU w Inowrocławiu zajęcia prowadzone będą w:

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]