KRUS - informacja dla rolników, którym kończy się okres pobierania renty strukturalnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

Czytaj więcej...

Apel o udzielenie pomocy finansowej.

 

 

                

W związku z walką ze skutkami pożaru,
jaki nawiedził w dniu 9 lipca 2016 r. 5 rodzin (19 osób, w tym dzieci) - mieszkańców Janowca Wielkopolskiego  
Burmistrz Janowca Wielkopolskiego wraz
z poszkodowanymi zwraca się z gorącym apelem
do wszystkich ludzi dobrej woli, a także przedsiębiorców, właścicieli firm i zakładów pracy o udzielenie pomocy finansowej.

 

Czytaj więcej...

List Prezesa KRUS, Jacka Dubińskiego, do rolników

W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes Kasy w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie.

Treść listu w powiększeniu

Źródło informacji (http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/list-prezesa-krus-jacka-dubinskiego-do-rolnikow/)

Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej

KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ

Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła do „Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” realizowanego w 2016 roku.

Koordynator: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz.

Czytaj więcej...

Błękitne wakacje

Zapraszamy do obejrzenia programu pt. „Błękitne wakacje” emitowanego
w TVP Polonia 25 czerwca 2016 r. godz. 10.25.

Tym razem ekipa tego cyklicznego programu gościła na Pałukach
(również w Janowcu Wielkopolskim).

Odcinek nagrywany w naszym regionie promuje miejsca,
które warto odwiedzić by skorzystać z uroków wypoczynku nad wodą.

Link do pierwszego odcinka programu

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Szanowni Państwo

Informuję, iż zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe jedynie przez część roku wynosi:

• 90,00 zł, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

• 180,00 zł, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są złożyć do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 31 lipca 2016 r. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim pokój nr 2 oraz na stornie internetowej www.um-janowiecwlkp.pl w zakładce ,,Odpady’’.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Janowca Wielkopolskiego określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy ponosić bez wezwania w pełnej wysokości, niezależnie od okresu korzystania z nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, w terminie do 15 września każdego roku za który powstaje obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim Nr 86 8959 0001 5500 0198 2000 0470.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych będzie  zgodna z harmonogramem wywozu odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski, jednakże właściciel nieruchomości ma obowiązek ustawienia w dniu wywozu pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz worków lub pojemników z odpadami zbieranymi w sposób selektywny w pasie drogi publicznej, w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników odbierających odpady, nie powodującym zakłóceń dla ruchu pojazdów i pieszych.

 W przypadku pytań, uwag czy wątpliwości prosimy o kontakt tel. 52 30 23 034 wew. 41.

Załączniki

(plik do pobrania: Deklaracja.pdf lub Deklaracja.doc)

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w bibliotekach szkolnych Gminy Janowiec Wielkopolski

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – wszystkie szkoły podstawowe, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym otrzymały maksymalne kwoty wsparcia, tj.:

Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim – 12 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Świątkowie – 4 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Żernikach – 4 000,00 zł.

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]