Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w trybie bezkonkursowym

Janowiec Wielkopolski, dnia 9 października 2015 roku

OKS.525.3.2015

 

Tryb bezkonkursowy realizacji zadań publicznych

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 w/w ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy), realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Czytaj więcej...

UCHWAŁA NR X/72/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

UCHWAŁA NR X/72/2015

Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 5 października 2015 r.

o wyborze ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.1), art. 160 § 1 art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn.zm.2) poz. 509, poz. 694 i poz. 1066) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie na kadencję od 2016 r. do 2019 r., w osobie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania listy wybranego ławnika Prezesowi Sądu Rejonowego w Żninie, najpóźniej do końca października.

§ 3. Protokół z głosowania tajnego stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.um–janowiecwlkp.pl 

 

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                     Ryszard Majchrzak


1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.  645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072;

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, poz. 694 i poz. 1066

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy - 13.10.2015 r.

Na podstawie § 37 pkt 3 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski zwołuję posiedzenie

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Promocji Gminy, która odbędzie  się 13.10.2015 r. (wtorek) o godzinie 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3 z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
2. Działanie Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa i porządku w 2015 r.
3. Zapoznanie się z planem remontów dróg i chodników w gminie na rok 2016.
4. Ocena funkcjonowania monitoringu w placówkach oświatowych na terenie gminy.
5. Zapytania i wolne głosy.
6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Witkowski

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski"

Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała w 2015 r. dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na realizację zadania pn.

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski" w wysokości 41 703,60  zł

 (Umowa dotacji Nr DB15038/OZ-az zawarta w dniu 7 lipca 2015 r.).

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych- 50% dofinansowania kosztów pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji  usunięto z terenu gminy Janowiec Wielkopolski 109,732 Mg odpadów zawierających azbest.

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]