XVIII uroczysta sesja Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

w JANOWCU WIELKOPOLSKIM

ZAPRASZA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) zwołuję XVIII uroczystą sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

w dniu 1 września 2016 r. (czwartek) o godz. 9:15
w auli Zespołu Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego
w Janowcu Wielkopolskim przy ul. 3 Maja 30.

 

Zapraszam Panią/Pana do wzięcia udziału w obradach XVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z następującym porządkiem obrad :

1. Sprawy porządkowe:
 a) otwarcie, stwierdzenie obecności,
 b) przyjęcie porządku obrad.
2. Wystąpienie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego pana Macieja Sobczaka:
 - przedstawienie sylwetki pana Jana Szatowskiego.
3. Przekazanie Zespołowi Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim aktu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Janowiec Wielkopolski” Janowi Szatowskiemu.
4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/  Ryszard Majchrzak

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej - 30.08.2016 r.

Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 1 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski wprowadzonego uchwałą Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski,  zwołujemy posiedzenie:

Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Promocji Gminy

w dniu 30 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3a z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH

Zakład Usług Miejskich informuję,

że odbiorcy wody zasilani z SUW Obiecanowo od dnia 25.08.2016 r. będą zaopatrywani w wodę z SUW Tonowo.

/-/ ZUM

Zapraszamy na Rajd pieszy Nordic Walking.

Lokalna Grupa działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na Rajd pieszy nordic walking, który odbędzie się w dniu 17 września 2016r. o godz. 10:00 w Łabiszynie na terenach leśnych, trasą 10km. Trasa, którą będziemy podążać została oznakowana w ramach projektu „Piechotą przez Bory Tucholskie, Krajnę, Pałuki” w ramach projektów współpracy PROW na lata 2007-2013. Trasa rozpoczyna się w Łabiszynie na terenie leśnym, za skrzyżowaniem ulicy 3–Maja i drogi nr. 253. Dalej biegnie na zachód przez lasy, aż do jeziorka Borówno. Trasa kończy się w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową, niedaleko miejscowości Smerzyn. Pokonamy tę trasę 2x. Rajd nordic walking kierowany jest do mieszkańców powiatu żnińskiego. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Uczestnicy będą dowiezieni na miejsce startu autokarem, a na trasie otrzymają poczęstunek. Zapewniamy dojazd autokarem z miejscowości: Janowiec Wlkp., Rogowo, Gąsawa, Żnin i Barcin. Rajd odbędzie się w ramach projektu pt: „Rajd pieszy nordic walking” i jest współfinansowany ze środków Powiatu Żnińskiego oraz LGD Pałuki - Wspólna Sprawa. Obowiązują zapisy: tel: 609-996-155, e-mail: info.lgdpaluki@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona.

Regulamin

Mapa

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 30 sierpnia 2016 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski, zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej, które odbędzie się:

    

30 sierpnia 2016 r. /wtorek/ o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie, stwierdzenie obecności, przyjęcie porządku obrad.
  2. Ocena realizacji uchwał Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w I półroczu 2016 roku przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.
  3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
  4. Ocena wykonania remontów w placówkach oświatowych Gminy Janowiec Wielkopolski.
  5. Zapytania i wolne głosy.
  6. Zakończenie.

 

                                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                              /-/ Marek Kusz

PODZIĘKOWANIA

SZANOWNI DARCZYŃCY!

Organizatorzy Koncertu charytatywnego „Pomoc dla pogorzelców z Janowca Wielkopolskiego” składają podziękowania wszystkim darczyńcom za obecność i udzielone wsparcie finansowe podczas zbiórki publicznej zorganizowanej w dniu 7 sierpnia 2016 roku na Placu Wolności w Janowcu Wielkopolskim.

Zebrane środki finansowe w kwocie 5 649,11 zł przyczynią się do poprawy tragicznej sytuacji 5 rodzin dotkniętych pożarem, który miał miejsce w dniu 9 lipca 2016 roku. Utrata dachu nad głową jest wielkim dramatem dla każdego, kto tego doświadczy. Państwa wsparcie jest wyrazem szczerej dobroci i chęci niesienia pomocy poszkodowanym. Jesteśmy wdzięczni, że nie odmówiliście wsparcia i nie pozostaliście obojętni na losy ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego Maciej Sobczak

Dyrektor MGOK w Janowcu Wielkopolskim Tomasz Majewski

Kierownik MGOPS w Janowcu Wielkopolskim Joanna Malak

Prezes OSP w Janowcu Wielkopolskim Marek Jaskulski

Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Janowiec Wielkopolski z perspektywą czasową do 2020 roku z uwzględnieniem lat 2021-2022”.

Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu w kwocie  5 535,00 zł na realizację zadania pn.

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Janowiec Wielkopolski

z perspektywą czasową do 2020 roku

z uwzględnieniem lat 2021-2022”.

(Umowa dotacji Nr DB16007/OA-in zawarta w dniu 29 kwietnia 2016 r.).

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Dokument umożliwi mieszkańcom i gminie pozyskanie środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane m.in. z

•termomodernizacją (m.in. docieplenie budynków, modernizacja instalacji grzewczych, wymiana okien/drzwi),

•wymianą starych kotłów na nowe (bardziej ekologiczne),

•instalacją paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych itp.

Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski"

Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała w 2016 r. dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu na realizację zadania  pn.

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z

terenu Gminy Janowiec Wielkopolski" w wysokości 26 808,61 zł

 (Umowa dotacji Nr DB16019/OZ-az zawarta w dniu 20 maja 2016 r.).

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 100%
kosztów kwalifikowanych, 50% dofinansowania kosztów pochodziło ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji  usunięto z terenu gminy
Janowiec Wielkopolski 81,461 Mg odpadów zawierających azbest.

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]