Zadania do zrealizowania w 2016 r. - zagłosuj

W dniu 18 listopada 2015 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim dokonano wyboru 7 propozycji przedsięwzięć – zadań do zrealizowania w 2016 r.,  które zostały zgłoszone przez mieszkańców.

L.p.

Proponowane przedsięwzięcie

1.

Budowa Parkingu przy Szkole
Podstawowej i Publicznym Gimnazjum przy ul. Szkolnej 8

2.

Wzbogacenie infrastruktury sportowej

3.

Zakup 3 zewnętrznych stołów do gry w szachy

4.

Koncert patriotyczny

5.

Monitoring rynku i parku miejskiego.

6.

Zabezpieczenie zadaszenia wieży ciśnień.

7.

Budowa placu zabaw na terenie osiedla między ulicami Orzeszkowej, Kl. Janickiego, Osiedlowej

 

Mieszkańcy miasta Janowiec Wielkopolski w terminie do 27 grudnia 2015 r. mają możliwość zagłosowania – wybrania 1 z 7 inwestycji, którą chcieliby aby została wykonana w 2016 roku.

Zagłosować mogą osoby pełnoletnie z terenu miasta Janowiec Wielkopolski po podaniu imienia i nazwiska oraz nr PESEL

GŁOSUJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Wielkopolski - ANKIETA

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
informuje, że przystąpiono do opracowania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Wielkopolski

 

W celu przygotowania powyższego dokumentu na obszarze gminy prowadzona jest ankietyzacja obiektów pozwalająca na ocenę gospodarki energią na terenie gminy, identyfikację systemów grzewczych, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności energii w kolejnych latach. Dzięki wypełnieniu ankiety będzie można oszacować potrzeby mieszkańców gminy w zakresie termomodernizacji i efektywności energetycznej. Działanie to umożliwi mieszkańcom i gminie pozyskanie środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane m.in. z

  • termomodernizacją (m.in. docieplenie budynków, modernizacja instalacji grzewczych, wymiana okien/drzwi),
  • wymianą starych kotłów na nowe (bardziej ekologiczne),
  • instalacją paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych itp.

Ankietyzacja budynków mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy prowadzona jest przez przedstawicieli firmy Meritum Competence z Warszawy- Wykonawców Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ankieterzy posiadają upoważnienia podpisane przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego. Bardzo prosimy o przekazanie im niezbędnych informacji.

Ankietyzacja prowadzona będzie do 30 grudnia 2015 r.

 

Ankietę można również wypełnić TUTAJ

                                      

Dziękujemy Państwu za pomoc
w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej !

Więcej informacji pod numerem telefonu 52 30 23 034 wew. 38.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe.

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

Kasa przestrzega przed takimi oszustami! O przestępczych próbach wyłudzenia od Państwa danych z dowodu osobistego, czy domagania się podpisania rzekomo urzędowego druku prosimy niezwłocznie powiadamiać policję lub najbliższą jednostkę KRUS.

Kasa apeluje zwłaszcza do osób starszych o dużą ostrożność w osobistych kontaktach z nieznajomymi osobami. Apeluje o niepodpisywanie wręczanych przez prywatne osoby druków, oświadczeń i nieudostępnianie im swoich danych osobowych lub urzędowej korespondencji z KRUS.

Dotkliwą konsekwencją może być spłata zaciąganych przez oszustów w imieniu osób, od których wyłudzili ich dane, ogromnych kredytów, pożyczek itp. zobowiązań finansowych.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Demontaż, transport oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Demontaż, transport oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Szczegółowe warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚIGW opublikowane zostały na stronie:

  http://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-114-utylizacja_azbestu_2016.html

 

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim.

pokój nr 1 lub pod numerem tel. 52 30 23 034 wew. 42

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Zgodnie z uchwałą nr III/17/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.janowiec.wlkp.bip.net.pl na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim www.um-janowiecwlkp.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

Czytaj więcej...

KRUS - Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Czytaj więcej...

FreshJoomlaTemplates.com

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
NIP: 562-17-13-940
TEL. 52 3023034 FAX. 52 3023020

urzad@um-janowiecwlkp.pl

Nr rachunku:
Pałucki Bank Spółdzielczy
Wągrowiec O/Janowiec Wlkp.
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020
Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
Valid XHTML 1.0 Transitional
Poprawny CSS!
[Valid Atom 1.0]