OGŁOSZENIE

 o naborze na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika

na stanowisko urzędnicze –  główny księgowy

 

I.          Nazwa i adres jednostki: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski.

 

II.       Stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

 

 

       III. A Niezbędne wymagania od kandydatów:   

 

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

       4) spełnia jeden z poniższych warunków:

    a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

   b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

   c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

   d) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

   5) posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, o pracownikach samorządowych oraz zasad finansowania zadań pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego;

6) posiada ogólną znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej i zasad stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach.

7) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office oraz posługiwania się pocztą elektroniczną, a w szczególności w zakresie oprogramowania finansowo-księgowego FK, Kadry i Płace oraz bankowości elektronicznej,

 

III B.   Dodatkowe wymagania:

1) umiejętność sprawnej organizacji pracy

2) kreatywność i samodzielność w działaniu,

3) odpowiedzialność, systematyczność i umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim:

1)   prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków MGOPS;

3)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

4)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w MGOPS ;

5)   przygotowywanie projektów budżetów MGOPS oraz harmonogramu wydatków;
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki ;

6)   sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków MGOPS ;

7)   prawidłowość naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;

8)   prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;

9)   przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

10) prawidłowy przebieg przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

11) prowadzenie rozliczenia inwentaryzacji składników majątku Ośrodka ;

12) prawidłowe stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

13) sporządzanie naliczenia odpisów na zakładowy FSS, plan sprawozdawczość funduszu, przekazuje naliczone odpisy oraz nadzoruje prawidłowość potrąceń i kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;

14) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

15) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,

16) sporządzanie sprawozdań statystycznych,

17) nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,

18) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.

19) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.

20) umiejętność prowadzenia księgowości przy realizacji świadczeń pomocowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, programów unijnych i innych programów rządowych, itp.       

V.    Wymagane dokumenty:

1)   oferta z wnioskiem o zatrudnienie

2)   CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)   oświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

4)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

VI.   Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, do dnia 5 lutego 2019 r.

Dokumenty dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego.

 

O spotkaniu i rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie.  

 

Dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Joanna Malak