ZARZĄDZENIE Nr 11/ 2017
KIEROWNIKA MIEJSKO_GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie organizacji naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

    Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902) w związku z § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 i § 9 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 5/2016 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, zarządzam co następuje :

§ 1.  Organizuje się nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim.

§ 2. Ustala się treść ogłoszenia o naborze, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych w M-GOPS Janowcu Wielkopolskim zostanie przeprowadzony przez Komisję do spraw naboru w składzie :
1)    Anna Romańska  – Przewodnicząca Komisji (starszy referent do spraw administracyjnych M-GOPS w Janowiec Wielkopolskim),
2)    Joanna Majchrzak - Członek Komisji (specjalista do spraw świadczeń rodzinnych w M-GOPS w Janowcu Wielkopolskim)
3)    Kajetan Dyks – Członek Komisji (Radca prawny).

§ 4. Ustala się harmonogram przeprowadzania naboru, o którym mowa w § 1 w brzmieniu, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuje wszystkich członków Komisji do spraw naboru do jego przeprowadzenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 902) oraz zapisami Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 5/2016 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

§ 6.  Wykonanie Zarządzenia powierzam starszemu referentowi do spraw administracyjnych.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik MGOPS
Joanna Malak

Szczegóły i dokumenty do pobrania.