Janowiec Wielkopolski, dnia 8.07.2019 r.

OGŁOSZENIE

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
powodujących straty w produkcji roślinnej – uprzejmie informuję, że będą szacowane straty w uprawach powstałe w wyniku suszy.

W celu odbioru całkowicie wypełnionych wniosków przez rolników,
komisja powołana przez Wojewodę do szacowania strat, będzie pełniła dyżur w dniach:

22 i 23 lipca br. w godzinach od 9.00 do 13:00

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Janowcu Wielkopolskim.


Proszę wszystkich poszkodowanych rolników o zgłoszenie strat w w/w terminie. Po tym terminie wnioski nie będą już przyjmowane!
Jednocześnie informuję, że w/w druki wniosków można uzyskać u sołtysa, w tut. Urzędzie Miejskim – pokój nr 2 lub na stronie internetowej urzędu.


Z uwagi na dużą ilość poszkodowanych rolników i usprawnieniem pracy komisji proszę o dostarczenie kompletnych - samodzielnie wypełnionych wniosków.
Nie wypełnienie wszystkich danych we wniosku przez rolników spowoduje nie przyjęcie wniosku przez komisję.