Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje o mo偶liwo艣ci sk艂adania wniosk贸w o przyznanie pomocy finansowej

na operacje typu

鈥濸remie dla m艂odych rolnik贸w鈥

w ramach poddzia艂ania

鈥濸omoc w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej na rzecz m艂odych rolnik贸w鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich
na lata 2014-2020

w dniach od 3 czerwca 2020聽r. do 1 sierpnia 2020聽r.

Warunki i tryb udzielania pomocy okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015聽r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania, wyp艂aty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 鈥濸remie dla m艂odych rolnik贸w鈥 w聽ramach poddzia艂ania 鈥濸omoc w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej na rzecz m艂odych rolnik贸w鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 759, poz. 1021; z 2019 r. poz. 760 oraz z 2020 r.聽 poz. 839).

Pomoc finansowa w ramach poddzia艂ania 鈥濸omoc w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej na rzecz m艂odych rolnik贸w鈥 mo偶e by膰 przyznana osobie fizycznej, kt贸ra m.in.:

 • w dniu z艂o偶enia wniosku jest pe艂noletnia i ma nie wi臋cej ni偶 40 lat;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupe艂ni;
 • rozpocz臋艂a prowadzenie dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie (tzn. sta艂a si臋 w艂a艣cicielem lub obj臋艂a w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcze艣niej ni偶 w okresie 24 miesi臋cy przed dniem z艂o偶enia wniosku o przyznanie pomocy);
 • przed艂o偶y艂a biznesplan dotycz膮cy rozwoju gospodarstwa oraz zobowi膮za艂a si臋 do jego zrealizowania;
 • najp贸藕niej w terminie 9 miesi臋cy od dnia dor臋czenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kieruj膮cy prowadzenie dzia艂alno艣ci w gospodarstwie o wielko艣ci ekonomicznej nie mniejszej ni偶 13聽000聽euro i nie wi臋kszej ni偶 150聽000聽euro oraz powierzchni u偶ytk贸w rolnych r贸wnej co najmniej powierzchni minimalnej tj. 艣redniej krajowej lub wojew贸dzkiej (w wojew贸dztwach, w kt贸rych 艣rednia powierzchnia grunt贸w rolnych w gospodarstwie jest ni偶sza od 艣redniej krajowej);
 • jest obywatelem pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej.

聽Pomoc przyznaje si臋 w wysoko艣ci 150聽000聽z艂 i wyp艂aca si臋 j膮 w dw贸ch ratach:

 • I rata wyp艂acana jest w wysoko艣ci 120 000 z艂 鈥 po spe艂nieniu przez beneficjenta warunk贸w, z zastrze偶eniem kt贸rych zosta艂a wydana decyzja o przyznaniu pomocy i po z艂o偶eniu wniosku o p艂atno艣膰, kt贸ry sk艂ada si臋 w terminie 9 miesi臋cy od dnia dor臋czenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II聽rata wyp艂acana jest w wysoko艣ci 30聽000 z艂 鈥 po realizacji biznesplanu.

Pomoc mo偶e by膰 przyznana na wydatki dotycz膮ce dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzeda偶y produkt贸w rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w聽kwocie stanowi膮cej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w 艣rodki trwa艂e o聽szacunkowej warto艣ci r贸wnej co najmniej kwocie stanowi膮cej 70% kwoty pomocy.

Z艂o偶one przez rolnik贸w wnioski zostan膮 poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punkt贸w (co najmniej 8) b臋dzie decydowa艂a o kolejno艣ci przys艂ugiwania pomocy dla wojew贸dztwa mazowieckiego oraz 艂膮cznie dla pozosta艂ych wojew贸dztw.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze za艂膮cznik贸w wraz z聽instrukcjami ich wype艂niania, s膮 dost臋pne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i聽Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy sk艂ada si臋 do dyrektora oddzia艂u regionalnego Agencji w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce po艂o偶enia gospodarstwa osobi艣cie*) albo m.in. przesy艂k膮 rejestrowan膮, nadan膮 w plac贸wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 listopada 2012聽r. 鈥 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018聽r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495, 2005 oraz z 2020 poz. 695) do dyrektora oddzia艂u regionalnego Agencji w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce po艂o偶enia gospodarstwa. Wniosek o przyznanie pomocy mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn膮 skrzynk臋 podawcz膮 w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005聽r.
o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

Informacje na temat poddzia艂ania 鈥濸omoc w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej na rzecz m艂odych rolnik贸w鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane s膮 w biurach powiatowych i oddzia艂ach regionalnych ARiMR*) (dane kontaktowe znajduj膮 si臋 na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezp艂atnej infolinii 800 38 00 84.

*) forma osobistego kontaktu z ARiMR mo偶e by膰 uzale偶niona od sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju

ARiMR zako艅czy艂a pierwszy etap wyp艂at pomocy suszowej z nowej puli 艣rodk贸w 鈥 280 mln. Agencja w ci膮gu 6 dni przekaza艂a na konta rolnik贸w 200 mln z艂. Pomoc w pierwszej kolejno艣ci trafi艂a do tych producent贸w rolnych, kt贸rych straty oszacowano do 5 tys. z艂.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽od聽dnia 1聽marca 2020 r. kwoty 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych przys艂uguj膮cych do聽29 lutego 2020 r. podlegaj膮 podwy偶szeniu wska藕nikiem waloryzacyjnym wynikaj膮cym z聽ustawy z聽dnia 17 grudnia 1998 r. o聽emeryturach i聽rentach z聽Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, wynosz膮cym 103,56%, nie mniej ni偶 o聽kwot臋 70 z艂.

W zwi膮zku z聽tym Prezes KRUS komunikatem z聽dnia 18 lutego 2020 r. og艂osi艂, 偶e聽kwota rolniczej emerytury podstawowej od聽dnia 1聽marca 2020 r. wynosi 972 z艂 40 gr (wzrost o聽3,56%).

Waloryzacja emerytur i聽rent rolniczych od聽1聽marca 2020 r. polega na聽przemno偶eniu kwoty emerytury podstawowej wynosz膮cej 972 z艂 40 gr przez wska藕nik wymiaru ustalony indywidualnie dla ka偶dego 艣wiadczenia, nie mniej ni偶 o聽kwot臋 70 z艂.

W taki spos贸b od聽dnia 1聽marca 2020 r. zostan膮 podwy偶szone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i聽renty rolnicze wyp艂acane na聽dzie艅 29 lutego 2020 r. Je偶eli w聽wyniku podwy偶ki (waloryzacji) 艣wiadczenie jest ni偶sze od聽kwoty najni偶szej emerytury pracowniczej (od 1聽marca 2019 r. 1.200,00 z艂) 鈥撀燢asa podwy偶szy je z聽urz臋du do聽kwoty 1.200,00 z艂.

Do 1.200,00 z艂 nie zostan膮 podwy偶szone:

 1. a) emerytury przyznane na聽podstawie art. 19 ust. 2聽ustawy o聽ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w (tzw. wcze艣niejsze emerytury rolnicze),
 2. b) 艣wiadczenia, kt贸rych聽wyp艂ata zosta艂a zawieszona stosownie do聽art. 28 lub 34 ustawy o聽ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w, tj. w聽zwi膮zku z聽prowadzeniem dzia艂alno艣ci rolniczej lub osi膮ganiem przychod贸w z聽tytu艂u zatrudnienia,
 3. c) emerytura i聽renta z聽ubezpieczenia pobierane w聽zbiegu z聽emerytur膮 lub rent膮 z聽innego ubezpieczenia spo艂ecznego, je偶eli suma tych 艣wiadcze艅 przekracza kwot臋 najni偶szej emerytury pracowniczej (dotyczy r贸wnie偶 pobierania jednocze艣nie emerytur z聽ZUS i聽KRUS), z聽wyj膮tkiem renty rodzinnej wyp艂acanej w聽zbiegu z聽rent膮 socjaln膮,
 4. d) emerytury i聽renty wyp艂acane w聽wysoko艣ci pro-rata.

Od dnia 1聽marca 2020 r. 鈥撀燿o聽kwoty 1.200,00 z艂 鈥撀爓zrasta kwota rodzicielskiego 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego.

Od dnia 1聽marca 2020 r. ponownemu obliczeniu z聽urz臋du ulegaj膮 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮ce dla os贸b niezdolnych do聽samodzielnej egzystencji. 艁膮czna kwota 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych finansowanych ze聽艣rodk贸w publicznych wraz z聽kwot膮 wyp艂acan膮 przez zagraniczne instytucje w艂a艣ciwe do聽spraw emerytalno-rentowych wraz ze聽艣wiadczeniem uzupe艂niaj膮cym nie mo偶e przekroczy膰 kwoty 1.700,00 z艂 miesi臋cznie.

Od 1聽marca 2020 r. wzrastaj膮 r贸wnie偶 kwoty dodatk贸w/艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych do聽emerytur oraz聽rent i聽wynios膮:

 • dodatek piel臋gnacyjny 鈥 229 z艂 91 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za ca艂kowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej聽egzystencji 鈥 344 z艂 87 gr,
 • dodatek kombatancki 鈥 229 z艂 91 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie 鈥 229 z艂 91 gr,
 • dodatek kompensacyjny 鈥 34 z艂 49 gr,
 • dodatek dla sieroty zupe艂nej 鈥 432 z艂 12 gr,
 • 艣wiadczenie pieni臋偶ne przys艂uguj膮ce by艂ym 偶o艂nierzom g贸rnikom 鈥 229 z艂 91 gr,
 • 艣wiadczenie pieni臋偶ne przys艂uguj膮ce osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz臋 i ZSRR 鈥 max 229 z艂 91 gr,
 • dodatek pieni臋偶ny dla inwalidy wojennego 鈥 880 z艂 26 gr.聽

Do ka偶dego emeryta i聽rencisty Kasa prze艣le decyzj臋 o聽nowej kwocie emerytury, renty lub rodzicielskiego 艣wiadczenia uzupe艂niaj膮cego.

Przewiduje si臋, 偶e聽waloryzacj膮 emerytur i聽rent od聽1聽marca 2020 r. obj臋tych zostanie oko艂o 1,10 mln emeryt贸w i聽rencist贸w.

Wi臋cej informacji na聽temat waloryzacji emerytur i聽rent od聽1聽marca 2020 r. mo偶na uzyska膰 na聽stronie internetowej:聽www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/waloryzacja-emerytur-i-rent-rolniczych/聽聽lub w聽ka偶dej jednostce organizacyjnej KRUS.


Podstawa prawna- ustawa z聽dnia 9聽stycznia 2020 r. o聽zmianie ustawy o聽emeryturach i聽rentach z聽Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych oraz聽niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z聽2020 r., poz. 252).

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zasi艂ek dla rolnika i聽domownika z聽tytu艂u obj臋cia obowi膮zkow膮 kwarantann膮, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacj膮 w聽zwi膮zku z聽COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego informuje, 偶e聽zgodnie z聽aktualnie obowi膮zuj膮cym przepisem art. 31zy3 ustawy z聽dnia 2聽marca 2020 r. o聽szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z聽zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i聽zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz聽wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z聽2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) 鈥撀爎olnikowi i聽domownikowi, o聽kt贸rych聽mowa w聽ustawie z聽dnia 20 grudnia 1990 r. o聽ubezpieczeniu spo艂ecznym rolnik贸w (Dz. U. z聽2020 r. poz. 174), w聽sytuacji obj臋cia obowi膮zkow膮 kwarantann膮, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacj膮 w聽zwi膮zku z聽COVID-19, przys艂uguje zasi艂ek w聽wysoko艣ci 50% minimalnego wynagrodzenia za聽prac臋, o聽kt贸rym聽mowa w聽ustawie z聽dnia 10 pa藕dziernika 2002 r. o聽minimalnym wynagrodzeniu za聽prac臋 (Dz. U. z聽2018 r. poz. 2177 oraz聽z聽2019 r. poz. 1564).

Kasa dodaje, 偶e聽obecnie trwaj膮 prace legislacyjne nad聽doprecyzowaniem art. 31zy3 wy偶ej cytowanej ustawy, kt贸re maj膮 na聽celu umo偶liwienie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego przyznawanie i聽wyp艂at臋 ubezpieczonemu rolnikowi i聽domownikowi zasi艂ku z聽tytu艂u obj臋cia kwarantann膮, okre艣lenie zasad jego przyznawania i聽wyp艂aty oraz聽wskazanie 藕r贸d艂a jego finansowania. Po zako艅czeniu prac legislacyjnych Kasa niezw艂ocznie opublikuje szczeg贸艂owe zasady dotycz膮ce przyznawania i聽wyp艂aty tego zasi艂ku i聽zamie艣ci stosowny wniosek.

Informacja przekazana za po艣rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Z uwagi na聽aktualn膮 sytuacj臋 epidemiologiczn膮 w聽Polsce, maj膮c na聽uwadze dobro beneficjent贸w i聽pracownik贸w Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego prosimy o聽ograniczenie wizyt w聽jednostkach organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego.

Prosimy o聽korzystanie z聽systemu informatycznego e-KRUS oraz聽o聽kontakt z聽jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za聽pomoc膮 telefonu, poczty elektronicznej lub innego dost臋pnego kana艂u komunikacji na聽odleg艂o艣膰. Je偶eli zaistnieje, zdaniem Pa艅stwa, potrzeba bezpo艣redniego kontaktu z聽pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o聽wcze艣niejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Numery telefon贸w do siedziby Oddzia艂u Regionalnego KRUS w Bydgoszczy oraz podleg艂ych Plac贸wek Telefonicznych s膮 dost臋pne na stronie: https://www.krus.gov.pl/niezbednik/mapa-krus/