„Termomodernizacja obiektów szkolnych w Janowcu Wielkopolskim”
Nr RPKP.03.03.00-04-0036/16
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 1 366 872,87 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 304 545,50 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 1000 000,00 zł, co stanowi: nie więcej niż: 76,66% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2 poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim. Termomodernizacja budynku szkoły polegać będzie na wykonaniu: docieplenie ścian zewnętrznych; malowanie ściany szczytowej ocieplonej; wymianę pokrycia dachu „ARKADY”; ocieplenie dachu nad wejściem głównym; ocieplenie poddasza; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę instalacji centralnego ogrzewania; wymianę lamp oświetleniowych na ledowe.

 

Etap I

Stan na dzień: 04.09.2017

 

Stan na dzień: 05.07.2017

 

Stan na dzień: 21.06.2017

 

Stan na dzień: 29.05.2017

 

Stan na dzień: 19.05.2017

 

Stan na dzień: 12.05.2017

 

Stan na dzień: 27.04.2017