Harmonogram zajęć
planowanych do realizacji w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02.-04-109/13
pn. „Wiem i potrafię” w okresie wrzesień – listopad 2014 r.

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „WIEM I POTRAFIĘ”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „Wiem i potrafię”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE UCZNIA

 

Gmina Janowiec Wielkopolski realizuje

projekt pn. „Wiem i potrafię”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2014 r. do 30.05.2015 r.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnieciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 100 uczniów Publicznego Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1.zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i ICT- dla uczniów klasy I i II Publicznego Gimnazjum. 

Grupa I

1. Zajęcia z matematyki – 4h/m-c

2. Zajęcia z j. angielskiego-  4h/m-c

3. Zajęcia z fizyki – 2 h/m-c

4. Zajęcia z geografii-2 h/m-c

5. Zajęcia z ICT-2 h/m-c

Grupa II

1. Zajęcia z matematyki-  4h/m-c

2. Zajęcia z j. angielskiego- 4h/m-c

3. Zajęcia z biologii – 2 h/m-c

4. Zajęcia z chemii– 2 h/m-c

5. Zajęcia z ICT– 2 h/m-c

Grupa III

1. Zajęcia z matematyki- 4h/m-c

2. Zajęcia z j. angielskiego-  4h/m-c

3. Zajęcia z chemii -2 h/m-c

4. Zajęcia z fizyki-2 h/m-c

5. Zajęcia z ICT -2 h/m-c

2.  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze – dla uczniów klasy III Publicznego Gimnazjum. 

Grupa IV- 15 osób

1. Zajęcia z matematyki –  4h/m-c

2. Zajęcia z j. angielskiego- –  4h/m-c

3. Zajęcia z biologii – 2 h/m-c

4. Zajęcia z chemii-2 h/m-c

Grupa V- 15 osób

1. Zajęcia z matematyki- 4h/m-c

2. Zajęcia z j. angielskiego- 4h/m-c

3. Zajęcia z fizyki – 2 h/m-c

4. Zajęcia z geografii- 2 h/m-c

Grupa VI- 15 osób

1. Zajęcia z matematyki-  4h/m-c

2. Zajęcia z j. angielskiego- 4h/m-c

3. Zajęcia z chemii- 2 h/m-c

4. Zajęcia z fizyki 2 h/m-c

Grupa VII -10 osób – zajęcia dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

1. Zajęcia z j. angielskiego – 4h/m-c

2. Zajęcia z matematyki –   4h/m-c

3.  ścieżki edukacyjne:

-edukacji ekologicznej;

- tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego;

- rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

- przedsiębiorczości.

4. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

5. Doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

 

 

Szczegóły udziału w projekcie określa regulamin projektu .

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać:

•             u Koordynatora szkolnego projektu -tel. 52 30 26 031

•             w Biurze Projektu w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3

pokój nr 1 tel. 52 30 23 034 wew. 42

 

•             na stronach internetowych Publicznego Gimnazjum i Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

 

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  PP.1.2014 Z DNIA 11.07.2014 ROKU

 

link:  http://www.janowiec.wlkp.bip.net.pl/?c=580