Ogłoszenie
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
w sprawie
PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA JANOWIEC WIELKOPOLSKI DOTYCZĄCYCH
 BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK

 

  1. Planowana kwota do sfinansowania zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców miasta Janowiec Wielkopolski w 2020 r. wyniesie 70 000,00 zł.
  2. W 2019 r. w okresie od 5 sierpnia do 15 września 2019 r. mieszkańcy Janowca Wielkopolskiego będą mogli zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 r. (do realizacji na terenie miasta), które w ich przekonaniu najbardziej odpowiadają aktualnym potrzebom naszej lokalnej społeczności.
  3. Zgłoszone propozycje poddane zostaną analizie merytorycznej czyli oceniona zostanie możliwość ich realizacji w ciągu jednego roku budżetowego oraz w zgodzie z prawem (ustawą o samorządzie gminnym i strategią gminy).
  4. Analizę merytoryczną dokonuje komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego w skład której wchodzi : 2 (dwóch) pracowników Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz 2 (dwóch) radnych okręgu miejskiego..
  5. Zadania, które pozytywnie przejdą analizę merytoryczną zostaną poddane pod głosowanie, które będzie trwało w okresie od 1 do 29 października 2019 r.
  6. Do wyboru zadania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Janowca Wielkopolskiego.
  7. Głosowanie na poszczególne propozycje zadań możliwe będzie w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
  8. Zadania, które uzyskają największa liczbę głosów i zmieszczą się w limicie środków przeznaczonych na realizacje zadań, będą zrealizowane w 2020 r.
  9. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych określone zostały w uchwale NR IX/75/19 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020.