Wynik konsultacji społecznych
przeprowadzonych w terminie od 1 lipca 2018 r. do 30 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.), uchwałą Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 września 2016 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Janowiec Wielkopolski (Dz. Urz. Woj.-Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3136) oraz uchwałą NR XXXIV/268/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski poddano konsultacjom społecznym założenia do projektu uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.

Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski z projektem w/w uchwały i zasięgnięcia ich opinii w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Ustalono datę rozpoczęcia konsultacji na dzień 1 lipca 2018 r. i datę zakończenia konsultacji na dzień 30 lipca 2018 r.

Zasięgiem konsultacji społecznych objęto wszystkie jednostki pomocnicze gminy Janowiec Wielkopolski. Konsultacje prowadzone były w formie spotkań z mieszkańcami poszczególnych jednostek pomocniczych.

Podczas zebrań przedstawiono propozycje maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, która uwzględnia istniejące już punkty sprzedaży, a także pewna rezerwę np. na zezwolenia jednorazowe, w tym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży. Przedstawiono także zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podczas zebrań mieszkańcy poszczególnych sołectw i Osiedla dla Miasta Janowca Wielkopolskiego nie wnieśli uwag do przedstawionych propozycji, poza sołectwem Brudzyń, którego mieszkańcy negatywnie zaopiniowali projekt uchwały, motywując to tym, że nie powinno być żadnych regulacji na temat sprzedaży alkoholu, gdyż są ważniejsze sprawy do załatwienia, chociażby likwidacja odoru z chlewni zlokalizowanych w Puzdrowcu, budowanie w okolicy budynków mieszkalnych w Brudzyniu nowych chlewni i przebudowywanie istniejących budynków inwentarskich na chlewnie. Mieszkańcy nie kryli oburzenia, że „Gmina zajmuje się mało istotnymi sprawami a sprawy ważne się pomija”.
Opinię w sprawie projektu uchwały od mieszkańców sołectwa Zrazim uzyskano po powtórnym zawiadomieniu o zebraniu. Mieszkańcy w uchwale pozytywnie odnieśli się do projektu uchwały poddanej konsultacjom.

Z każdego zebrania mieszkańców sporządzony został protokół, do którego załączono listę obecności osób biorących w zebraniu oraz podjętą uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

Wyniki konsultacji podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janowiec Wielkopolski, na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Maciej Sobczak