REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM.

I.聽
Postanowienia og贸lne聽
搂聽1.聽Regulamin Organizacyjny jest dokumentem okre艣laj膮cym szczeg贸艂ow膮 organizacj臋, zakres dzia艂ania, zakres zada艅, uprawnie艅 i聽obowi膮zk贸w pracownik贸w w聽nim zatrudnionych.聽
II.聽Struktura organizacyjna聽
搂聽2.聽Miejsko-Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w聽Janowcu Wielkopolskim, zwany dalej O艣rodkiem jest wyodr臋bnion膮 jednostk膮 organizacyjn膮, realizuj膮c膮 zadania w聽zakresie Pomocy spo艂ecznej. O艣rodek zatrudnia pracownik贸w w聽liczbie zapewniaj膮cej pe艂n膮 realizacj臋 zada艅 okre艣lonych w聽Statucie O艣rodka i聽obowi膮zuj膮cych przepisach. O艣rodek realizuje zadania w艂asne gminy i聽zadania zlecone przez organy administracji rz膮dowej og贸lnej w聽zakresie pomocy spo艂ecznej.
搂聽3.聽Dzia艂alno艣ci膮 o艣rodka kieruje podleg艂y burmistrzowi kierownik O艣rodka, a聽podczas jego nieobecno艣ci inny wskazany pracownik.
搂聽4.聽W sk艂ad O艣rodka wchodz膮: kierownik o艣rodka; stanowiska pracownik贸w socjalnych; stanowisko do spraw dodatk贸w mieszkaniowych; kom贸rka do realizacji 艣wiadcze艅 rodzinnych; stanowiska opiekunek domowych; koordynator Klubu Integracji Spo艂ecznej; Pracownicy zatrudnieni w聽o艣rodku podlegaj膮 Kierownikowi O艣rodka.聽
III.聽Zakres pracy O艣rodka聽
搂聽5.聽Do zada艅 realizowanych przez O艣rodek nale偶y w聽szczeg贸lno艣ci: Stymulowanie i聽koordynowanie proces贸w dzia艂alno艣ci gminy w聽zakresie pomocy spo艂ecznej. Zapewnienie w艂a艣ciwej i聽terminowej realizacji zada艅 gminy wynikaj膮cych z聽plan贸w oraz przepis贸w prawa dotycz膮cych pomocy spo艂ecznej. Wsp贸艂dzia艂anie z聽organami samorz膮du, instytucjami, organizacjami spo艂ecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, zak艂adami pracy oraz osobami fizycznymi. Wsp贸艂dzia艂anie z聽w艂a艣ciwymi organami rz膮dowej administracji og贸lnej. Rozpatrywanie skarg i聽interwencji klient贸w O艣rodka oraz wniosk贸w zapyta艅 radnych w聽zakresie pomocy spo艂ecznej. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz oraz informacji dla potrzeb burmistrza rady miejskiej, komisji rady miejskiej.聽
IV.聽Zakres zada艅, uprawnie艅, odpowiedzialno艣ci i聽pracownik贸w O艣rodka.聽
搂聽6.聽Pracownicy O艣rodka maj膮 obowi膮zek: wykonywa膰 prac臋 sumiennie, rzetelnie, sprawnie i聽bezstronnie, efektywnie oraz stosowa膰 si臋 do polece艅 kierownika O艣rodka; przestrzega膰 ustalonego czasu pracy, przestrzega膰 regulaminu pracy, przepis贸w oraz zasad bezpiecze艅stwa i聽higieny pracy a聽tak偶e przepis贸w przeciwpo偶arowych; przestrzega膰 tajemnicy okre艣lonej w聽odr臋bnych przepisach; podnosi膰 swoje kwalifikacje zawodowe i聽doskonali膰 umiej臋tno艣膰 pracy; przekazywa膰 protokolarnie, przy zmianach personalnych, prowadzonej na stanowisku pracy dokumentacji; zachowywa膰 uprzejmo艣膰 i聽偶yczliwo艣膰 w聽kontaktach ze zwierzchnikami, podw艂adnymi, wsp贸艂pracownikami oraz w聽kontaktach z聽obywatelami; zachowywa膰 si臋 z聽godno艣ci膮 w聽miejscu pracy i聽poza nim; posiada膰 dok艂adn膮 znajomo艣膰 przepis贸w prawnych oraz zagadnie艅 i聽wytycznych obowi膮zuj膮cych na swoim stanowisku pracy; zgodnie z聽prawem opracowywa膰 projekty decyzji i聽innych akt贸w prawnych; nale偶ycie ewidencjowa膰 i聽przechowywa膰 akta, zbiory zarz膮dze艅 i聽rejestry; chroni膰 przetwarzane dane osobowe przed niepowo艂anym dost臋pem, nieuzasadnion膮 modyfikacj膮 lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
搂聽7.聽Kierownik O艣rodka kieruje ca艂okszta艂tem problematyki zwi膮zanej z聽dzia艂alno艣ci膮 O艣rodka, poprzez zarz膮dzanie i聽bezpo艣redni nadz贸r nad podleg艂ymi pracownikami, a聽w szczeg贸lno艣ci: opracowuje racjonaln膮 polityk臋 personaln膮 w聽stosunku do podleg艂ych pracownik贸w, prowadzi dokumentacj臋 kadrow膮 pracownik贸w O艣rodka, dokonuje zatrudnienia, zwalniania, nagradzania i聽ustala zakresy czynno艣ci pracownik贸w; wype艂nia zadania dotycz膮ce dyscypliny pracy, szkole艅, urlop贸w, kar porz膮dkowych i聽dyscyplinarnych; zapewnia sprawne funkcjonowanie i聽organizacj臋 O艣rodka oraz zatrudnionych w聽nim pracownik贸w; organizuje roczne bilanse potrzeb stanowi膮cych podstaw臋 planowania pomocy; opracowuje roczne bilanse potrzeb stanowi膮cych podstaw臋 planowania pomocy; racjonalnie gospodaruje przydzielonymi funduszami i聽dotacjami; odpowiada za terminowe i聽celowe udzielanie 艣wiadcze艅 z聽pomocy spo艂ecznej; organizuje wykonywanie us艂ug opieku艅czych dla os贸b samotnych w聽rodzinie w聽miejscu zamieszkania i聽kontroluje realizacj臋 us艂ug opieku艅czych w聽miejscu ich wykonywania; ealizuje zalecenia pokontrolne wynikaj膮ce z聽kontroli prowadzonych przez organy kontrolne; przestrzega zasad zachowania tajemnicy s艂u偶bowej; odpowiada za ochron臋 przetwarzanych danych osobowych przed niepowo艂anym dost臋pem, nieuzasadnion膮 modyfikacj膮 lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem; prowadzi zbi贸r przepis贸w prawnych z聽zakresu opieki spo艂ecznej.
搂聽8.聽Kierownik O艣rodka ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 s艂u偶bow膮, cywiln膮 i聽karn膮 za funkcjonowanie kierowanej jednostki oraz podejmowane decyzje.
搂聽9.聽Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracownik贸w socjalnych maj膮 za zadanie: prowadzenie pracy socjalnej z聽jednostk膮, rodzin膮 i聽艣rodowiskiem zmierzaj膮c膮 do poprawy sytuacji os贸b wymagaj膮cych pomocy; dokonywanie analizy i聽oceny zjawisk, kt贸re powoduj膮 zapotrzebowania na 艣wiadczenia z聽pomocy spo艂ecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych 艣wiadcze艅; udzielanie informacji, wskaz贸wek, pomocy w聽zakresie rozwi膮zywania spraw 偶yciowych osobom, kt贸re dzi臋ki tej pomocy b臋d膮 zdolne samodzielnie rozwi膮zywa膰 problemy b臋d膮ce przyczyn膮 trudnej sytuacji 偶yciowej; zawieranie kontrakt贸w socjalnych z聽osob膮 ubiegaj膮c膮 si臋 o聽pomoc okre艣laj膮cych uprawnienia i聽zobowi膮zania stron umowy w聽ramach wsp贸lnie podejmowanych dzia艂a艅 do przezwyci臋偶ania trudnej sytuacji 偶yciowej osoby lub rodziny; przygotowanie dokumentacji i聽wniosk贸w do indywidualnych plan贸w pomocy; wsp贸艂dzia艂anie z聽plac贸wkami s艂u偶by zdrowia, urz臋dami pracy, s膮dami, policj膮, so艂tysami i聽z r贸偶nymi specjalistami w聽celu przeciwdzia艂ania patologii oraz skutk贸w negatywnych dzia艂a艅 spo艂ecznych; bie偶膮ce prowadzenie rejestr贸w wydawanych zasi艂k贸w finansowych i聽pomocy rzeczowej ; sporz膮dzanie rozlicze艅 z聽udzielanej pomocy i聽sprawozda艅 do jednostek nadrz臋dnych; przygotowywanie projekt贸w decyzji i聽po ich podpisaniu przekazywanie adresatom; prowadzenie pe艂nej dokumentacji us艂ug opieku艅czych ; wsp贸艂dzia艂anie przy dystrybucji pomocy rzeczowej; prowadzenie w艂a艣ciwej ,wymaganej przepisami dokumentacji; prowadzenie na bie偶膮co zbioru przepis贸w prawnych niezb臋dnych na stanowisku pracy;
搂聽10.聽Pracownik zatrudniony na stanowisku dodatk贸w mieszkaniowych ma zadanie w聽szczeg贸lno艣ci: sporz膮dzanie bilansu potrzeb 艣rodk贸w finansowych na dodatki mieszkaniowe; dokonywanie analizy i聽rozliczania wykorzystania przyznanych 艣rodk贸w ; zbieranie, opracowywanie dokumentacji oraz przygotowywanie decyzji dotycz膮cych sporz膮dzanie sprawozda艅 i聽innych niezb臋dnych informacji ; sporz膮dzanie list wyp艂at dodatk贸w mieszkaniowych oraz dokonywanie przelew贸w bankowych; prowadzenie na bie偶膮co zbioru przepis贸w prawnych niezb臋dnych na stanowisku pracy;
搂聽11.聽Pracownicy zatrudnieni w聽kom贸rce realizuj膮cej 艣wiadczenia rodzinne maj膮 za zadanie w聽szczeg贸lno艣ci: przyjmowanie i聽rozpatrywanie wniosk贸w na 艣wiadczenia rodzinne projekt贸w zaliczki alimentacyjne; przygotowywanie projekt贸w decyzji; sporz膮dzanie list wyp艂at; sporz膮dzanie przelew贸w wyp艂at; sporz膮dzanie miesi臋cznych i聽kwartalnych sprawozda艅 rzeczowo 鈥 finansowych; realizacj臋 zada艅 w聽zakresie op艂acania sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne w聽stosunku do os贸b otrzymuj膮cych 艣wiadczenie piel臋gnacyjne; realizacje zada艅 w聽zakresie ubezpieczenia zdrowotnego os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenie piel臋gnacyjne lub dodatek do zasi艂ku rodzinnego z聽tytu艂u samotnego wychowania dziecka i聽utraty prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych na skutek up艂ywu ustawowego okresu jego pobierania; wsp贸艂praca z聽komornikiem s膮dowym w聽sprawie sprawdzania stan贸w egzekucji; wyst臋powanie z聽wnioskiem do o艣rodka pomocy spo艂ecznej o聽przeprowadzenie wywiadu 艣rodowiskowego u聽d艂u偶nika alimentacyjnego; wsp贸艂praca z聽powiatowym urz臋dem pracy w聽celu uzyskania informacji o聽mo偶liwo艣ciach aktywizacji zawodowej d艂u偶nika alimentacyjnego; wsp贸艂praca ze starostwem powiatowym w聽celu skierowania d艂u偶nika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach prac publicznych, okre艣lonych w聽przepisach o聽promocji zatrudnienia i聽instytucjach rynku pracy; kierowanie do starosty wniosk贸w o聽zatrzymanie prawa jazdy d艂u偶nika alimentacyjnego oraz wniosk贸w o聽zwrot zatrzymanego prawa jazdy; wsp贸艂praca z聽prokuratur膮 w聽sprawie sk艂adania wniosk贸w o聽艣ciganie za przest臋pstwo okre艣lone w聽art.聽209聽搂 1聽kodeksu Karnego; prowadzenie na bie偶膮co zbioru przepis贸w prawnych niezb臋dnych na stanowisku pracy; udost臋pnianie informacji publicznej w聽Biuletynie Informacji Publicznej, zapewnienie mieszka艅com informacji o聽pracy O艣rodka, oraz przedstawianie zagadnie艅 zwi膮zanych z聽funkcjonowaniem i聽organizacj膮 O艣rodka.
搂聽12.聽Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach opiekunek domowych maj膮 za zadanie w聽szczeg贸lno艣ci: utrzymanie mieszkania w聽podopiecznego w聽czysto艣ci ,a w聽przypadku mieszkania wielopokojowego tych pomieszcze艅, z聽kt贸rych bezpo艣rednio korzysta osoba obj臋ta us艂ugami opieku艅czymi; mycie okien w聽miar臋 potrzeb, nie聽mniej ni偶 dwa razy w聽roku; prze艣cielanie 艂贸偶ka chorego , zmiana bielizny osobistej i聽po艣cielowej; codzienna toaleta osoby niesprawnej fizycznie; przygotowanie posi艂k贸w 鈥 z聽uwzgl臋dnieniem diety zalecanej przez lekarza lub dostarczanie obiad贸w z聽miejsca sto艂owania si臋 osoby obj臋tej us艂ugami oraz karmienie os贸b niedo艂臋偶nych i聽niesprawnych fizycznie; pranie bielizny osobistej , po艣cielowej ,r臋cznik贸w; przynoszenie wody, opa艂u i聽palenie w聽piecach; za艂atwienie codziennych zakup贸w oraz pilnych spraw bie偶卤cych, np. wezwanie lekarza, piel臋gniarki; zachowanie w聽tajemnicy informacji uzyskanych w聽toku wykonywanych czynno艣ci zawodowych a聽tak偶e po ustaniu zatrudnienia; przestrzeganie ustalonego w聽zak艂adzie czasu pracy i聽ilo艣ci godzin opieki w聽domu korzystaj膮cego z聽us艂ug opieku艅czych;
搂聽13.聽W ramach umowy 鈥 zlecenia w聽miar臋 potrzeb O艣rodka zatrudniani s膮: informatyk radca prawny inspektor do spraw bhp sprz膮taczka
搂聽14.聽Pracownik zatrudniony na stanowisku Koordynatora Klubu Integracji Spo艂ecznej ma za zadanie w聽szczeg贸lno膮ci; sprawozdanie nadzoru nad realizacj膮 zada艅 merytorycznych klubu oraz koordynowanie pracy uczestnik贸w klubu; wsp贸艂dzia艂anie z聽organami ,instytucjami i聽organizacjami w聽podejmowaniu przedsi臋wzi臋膰 zmierzaj膮cych do pe艂nej realizacji zada艅 wynikaj膮cych z聽procesu reintegracji zawodowej i聽spo艂ecznej; przyjmowanie uczestnik贸w reintegracji zawodowej i聽spo艂ecznej po podpisaniu z聽nimi um贸w o聽dobrowolnym uczestnictwie w聽zaj臋ciach; opracowanie i聽realizacja plan贸w pracy uczestnikom Klubu; ustalenie zasad gospodarki finansowej i聽materia艂owej klubu , w聽oparciu o聽obowi膮zuj膮ce przepisy. Dysponowanie 艣rodkami okre艣lonymi w聽bud偶ecie O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej oraz ponoszenie odpowiedzialno艣ci za prawid艂owe ich wykorzystanie; zapewnienie odpowiedniego stanu bezpiecze艅stwa i聽higieny pracy; nale偶yte i聽terminowe za艂atwienie spraw; ponoszenie odpowiedzialno艣ci za powierzone mienie; przek艂adanie sprawozdania Kierownikowi O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej z聽dzia艂alno艣ci i聽efekt贸w reintegracji spo艂ecznej i聽zawodowej; wyst臋powanie z聽inicjatyw膮 podj臋cia uchwa艂 przez Rad臋 Miasta i聽Gminy i聽zarz膮dze艅 Burmistrza ; okre艣lenie zasad wykonywania zada艅 oraz form i聽metod pracy. V. Organizacja obs艂ugi interesant贸w
搂聽15.聽Indywidualne sprawy interesant贸w za艂atwiane s膮 w聽terminach okre艣lonych kodeksem post臋powania administracyjnego i聽innych obowi膮zuj膮cych aktach prawnych; Odpowiedzialno艣膰 za terminowe i聽prawid艂owe za艂atwianie indywidualnych spraw interesant贸w ponosz膮 pracownicy O艣rodka; Kontrol臋 i聽koordynacj臋 dzia艂a艅 w聽tym zakresie prowadzi kierownik O艣rodka;
搂聽16.聽Pracownicy O艣rodka przy obs艂udze klient贸w o艣rodka zobowi膮zani s膮 do; udzielania informacji niezb臋dnych do za艂atwienia danej sprawy i聽wyja艣nienia tre艣ci obowi膮zuj膮cych przepis贸w; za艂atwianie w聽miar臋 mo偶liwo艣ci sprawy niezw艂ocznie, na miejscu, wzgl臋dnie okre艣lenie terminu za艂atwienia sprawy; informowanie klient贸w o聽stanie i聽post臋pie za艂atwianych spraw; informowanie o聽przys艂uguj膮cych 艣rodkach odwo艂awczych; kulturalnego traktowania klient贸w i聽zapewnienia im w艂a艣ciwych warunk贸w do za艂atwienia spraw; udzielania pomocy w聽napisaniu podania, wype艂nieniu druk贸w itp.; VI. Zasady redagowania pism i聽obiegu dokument贸w
搂聽17.聽Wszystkie pisma urz臋dowe wychodz膮ce z聽O艣rodka musz膮 by膰 zaewidencjonowane, opatrzone dat膮 ,symbolami O艣rodka oraz numerem rzeczowego wykazu akt sprawy.
搂聽18.聽Pisma wychodz膮ce powinny by膰 opracowane starannie, rzeczowo, zwi臋藕le i聽zrozumiale oraz odpowiada膰 zasadom poprawno艣ci i聽czysto艣ci j臋zyka polskiego.
搂聽19.聽Sprawy przek艂adane Kierownikowi O艣rodka do aprobaty winny by膰 parafowane przez pracownik贸w, kt贸rzy odpowiadaj膮 za prawid艂owo艣膰 przygotowania dokument贸w. Wszelkie pisma wychodz膮ce na zewn膮trz winny by膰 podpisane przez Kierownika lub pracownika upowa偶nionego przez kierownika O艣rodka. Decyzje administracyjne podpisuje Kierownik O艣rodka dzia艂aj膮cy z聽upowa偶nienia burmistrza lub pracownik O艣rodka dzia艂aj膮cy z聽upowa偶nienia kierownika O艣rodka, a聽w przypadku decyzji na dodatki mieszkaniowe 艣wiadczenia rodzinne i聽zaliczki alimentacyjne Burmistrz Janowca Wielkopolskiego.聽
VII.聽Postanowienia ko艅cowe聽
搂聽20.聽Niniejszy regulamin wchodzi w聽偶ycie z聽dniem zatwierdzenia.