REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM.

I. 
Postanowienia ogólne 
§ 1. Regulamin Organizacyjny jest dokumentem określającym szczegółową organizację, zakres działania, zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nim zatrudnionych. 
II. Struktura organizacyjna 
§ 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim, zwany dalej Ośrodkiem jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, realizującą zadania w zakresie Pomocy społecznej. Ośrodek zatrudnia pracowników w liczbie zapewniającej pełną realizację zadań określonych w Statucie Ośrodka i obowiązujących przepisach. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone przez organy administracji rządowej ogólnej w zakresie pomocy społecznej.
§ 3. Działalnością ośrodka kieruje podległy burmistrzowi kierownik Ośrodka, a podczas jego nieobecności inny wskazany pracownik.
§ 4. W skład Ośrodka wchodzą: kierownik ośrodka; stanowiska pracowników socjalnych; stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych; komórka do realizacji świadczeń rodzinnych; stanowiska opiekunek domowych; koordynator Klubu Integracji Społecznej; Pracownicy zatrudnieni w ośrodku podlegają Kierownikowi Ośrodka. 
III. Zakres pracy Ośrodka 
§ 5. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności: Stymulowanie i koordynowanie procesów działalności gminy w zakresie pomocy społecznej. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań gminy wynikających z planów oraz przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej. Współdziałanie z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi. Współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej. Rozpatrywanie skarg i interwencji klientów Ośrodka oraz wniosków zapytań radnych w zakresie pomocy społecznej. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz oraz informacji dla potrzeb burmistrza rady miejskiej, komisji rady miejskiej. 
IV. Zakres zadań, uprawnień, odpowiedzialności i pracowników Ośrodka. 
§ 6. Pracownicy Ośrodka mają obowiązek: wykonywać pracę sumiennie, rzetelnie, sprawnie i bezstronnie, efektywnie oraz stosować się do poleceń kierownika Ośrodka; przestrzegać ustalonego czasu pracy, przestrzegać regulaminu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych; przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalić umiejętność pracy; przekazywać protokolarnie, przy zmianach personalnych, prowadzonej na stanowisku pracy dokumentacji; zachowywać uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami; zachowywać się z godnością w miejscu pracy i poza nim; posiadać dokładną znajomość przepisów prawnych oraz zagadnień i wytycznych obowiązujących na swoim stanowisku pracy; zgodnie z prawem opracowywać projekty decyzji i innych aktów prawnych; należycie ewidencjować i przechowywać akta, zbiory zarządzeń i rejestry; chronić przetwarzane dane osobowe przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.
§ 7. Kierownik Ośrodka kieruje całokształtem problematyki związanej z działalnością Ośrodka, poprzez zarządzanie i bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami, a w szczególności: opracowuje racjonalną politykę personalną w stosunku do podległych pracowników, prowadzi dokumentację kadrową pracowników Ośrodka, dokonuje zatrudnienia, zwalniania, nagradzania i ustala zakresy czynności pracowników; wypełnia zadania dotyczące dyscypliny pracy, szkoleń, urlopów, kar porządkowych i dyscyplinarnych; zapewnia sprawne funkcjonowanie i organizację Ośrodka oraz zatrudnionych w nim pracowników; organizuje roczne bilanse potrzeb stanowiących podstawę planowania pomocy; opracowuje roczne bilanse potrzeb stanowiących podstawę planowania pomocy; racjonalnie gospodaruje przydzielonymi funduszami i dotacjami; odpowiada za terminowe i celowe udzielanie świadczeń z pomocy społecznej; organizuje wykonywanie usług opiekuńczych dla osób samotnych w rodzinie w miejscu zamieszkania i kontroluje realizację usług opiekuńczych w miejscu ich wykonywania; ealizuje zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli prowadzonych przez organy kontrolne; przestrzega zasad zachowania tajemnicy służbowej; odpowiada za ochronę przetwarzanych danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem; prowadzi zbiór przepisów prawnych z zakresu opieki społecznej.
§ 8. Kierownik Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność służbową, cywilną i karną za funkcjonowanie kierowanej jednostki oraz podejmowane decyzje.
§ 9. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowników socjalnych mają za zadanie: prowadzenie pracy socjalnej z jednostką, rodziną i środowiskiem zmierzającą do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy; dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; udzielanie informacji, wskazówek, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; zawieranie kontraktów socjalnych z osobą ubiegającą się o pomoc określających uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny; przygotowanie dokumentacji i wniosków do indywidualnych planów pomocy; współdziałanie z placówkami służby zdrowia, urzędami pracy, sądami, policją, sołtysami i z różnymi specjalistami w celu przeciwdziałania patologii oraz skutków negatywnych działań społecznych; bieżące prowadzenie rejestrów wydawanych zasiłków finansowych i pomocy rzeczowej ; sporządzanie rozliczeń z udzielanej pomocy i sprawozdań do jednostek nadrzędnych; przygotowywanie projektów decyzji i po ich podpisaniu przekazywanie adresatom; prowadzenie pełnej dokumentacji usług opiekuńczych ; współdziałanie przy dystrybucji pomocy rzeczowej; prowadzenie właściwej ,wymaganej przepisami dokumentacji; prowadzenie na bieżąco zbioru przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku pracy;
§ 10. Pracownik zatrudniony na stanowisku dodatków mieszkaniowych ma zadanie w szczególności: sporządzanie bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe; dokonywanie analizy i rozliczania wykorzystania przyznanych środków ; zbieranie, opracowywanie dokumentacji oraz przygotowywanie decyzji dotyczących sporządzanie sprawozdań i innych niezbędnych informacji ; sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych oraz dokonywanie przelewów bankowych; prowadzenie na bieżąco zbioru przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku pracy;
§ 11. Pracownicy zatrudnieni w komórce realizującej świadczenia rodzinne mają za zadanie w szczególności: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na świadczenia rodzinne projektów zaliczki alimentacyjne; przygotowywanie projektów decyzji; sporządzanie list wypłat; sporządzanie przelewów wypłat; sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań rzeczowo – finansowych; realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne; realizacje zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; współpraca z komornikiem sądowym w sprawie sprawdzania stanów egzekucji; występowanie z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego; współpraca z powiatowym urzędem pracy w celu uzyskania informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego; współpraca ze starostwem powiatowym w celu skierowania dłużnika alimentacyjnego do prac organizowanych na zasadach prac publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; kierowanie do starosty wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy; współpraca z prokuraturą w sprawie składania wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu Karnego; prowadzenie na bieżąco zbioru przepisów prawnych niezbędnych na stanowisku pracy; udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, zapewnienie mieszkańcom informacji o pracy Ośrodka, oraz przedstawianie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i organizacją Ośrodka.
§ 12. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach opiekunek domowych mają za zadanie w szczególności: utrzymanie mieszkania w podopiecznego w czystości ,a w przypadku mieszkania wielopokojowego tych pomieszczeń, z których bezpośrednio korzysta osoba objęta usługami opiekuńczymi; mycie okien w miarę potrzeb, nie mniej niż dwa razy w roku; prześcielanie łóżka chorego , zmiana bielizny osobistej i pościelowej; codzienna toaleta osoby niesprawnej fizycznie; przygotowanie posiłków – z uwzględnieniem diety zalecanej przez lekarza lub dostarczanie obiadów z miejsca stołowania się osoby objętej usługami oraz karmienie osób niedołężnych i niesprawnych fizycznie; pranie bielizny osobistej , pościelowej ,ręczników; przynoszenie wody, opału i palenie w piecach; załatwienie codziennych zakupów oraz pilnych spraw bież±cych, np. wezwanie lekarza, pielęgniarki; zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku wykonywanych czynności zawodowych a także po ustaniu zatrudnienia; przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i ilości godzin opieki w domu korzystającego z usług opiekuńczych;
§ 13. W ramach umowy – zlecenia w miarę potrzeb Ośrodka zatrudniani są: informatyk radca prawny inspektor do spraw bhp sprzątaczka
§ 14. Pracownik zatrudniony na stanowisku Koordynatora Klubu Integracji Społecznej ma za zadanie w szczególnoąci; sprawozdanie nadzoru nad realizacją zadań merytorycznych klubu oraz koordynowanie pracy uczestników klubu; współdziałanie z organami ,instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej; przyjmowanie uczestników reintegracji zawodowej i społecznej po podpisaniu z nimi umów o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach; opracowanie i realizacja planów pracy uczestnikom Klubu; ustalenie zasad gospodarki finansowej i materiałowej klubu , w oparciu o obowiązujące przepisy. Dysponowanie środkami określonymi w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie; zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; należyte i terminowe załatwienie spraw; ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie; przekładanie sprawozdania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej; występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę Miasta i Gminy i zarządzeń Burmistrza ; określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy. V. Organizacja obsługi interesantów
§ 15. Indywidualne sprawy interesantów załatwiane są w terminach określonych kodeksem postępowania administracyjnego i innych obowiązujących aktach prawnych; Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw interesantów ponoszą pracownicy Ośrodka; Kontrolę i koordynację działań w tym zakresie prowadzi kierownik Ośrodka;
§ 16. Pracownicy Ośrodka przy obsłudze klientów ośrodka zobowiązani są do; udzielania informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów; załatwianie w miarę możliwości sprawy niezwłocznie, na miejscu, względnie określenie terminu załatwienia sprawy; informowanie klientów o stanie i postępie załatwianych spraw; informowanie o przysługujących środkach odwoławczych; kulturalnego traktowania klientów i zapewnienia im właściwych warunków do załatwienia spraw; udzielania pomocy w napisaniu podania, wypełnieniu druków itp.; VI. Zasady redagowania pism i obiegu dokumentów
§ 17. Wszystkie pisma urzędowe wychodzące z Ośrodka muszą być zaewidencjonowane, opatrzone datą ,symbolami Ośrodka oraz numerem rzeczowego wykazu akt sprawy.
§ 18. Pisma wychodzące powinny być opracowane starannie, rzeczowo, zwięźle i zrozumiale oraz odpowiadać zasadom poprawności i czystości języka polskiego.
§ 19. Sprawy przekładane Kierownikowi Ośrodka do aprobaty winny być parafowane przez pracowników, którzy odpowiadają za prawidłowość przygotowania dokumentów. Wszelkie pisma wychodzące na zewnątrz winny być podpisane przez Kierownika lub pracownika upoważnionego przez kierownika Ośrodka. Decyzje administracyjne podpisuje Kierownik Ośrodka działający z upoważnienia burmistrza lub pracownik Ośrodka działający z upoważnienia kierownika Ośrodka, a w przypadku decyzji na dodatki mieszkaniowe świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne Burmistrz Janowca Wielkopolskiego. 
VII. Postanowienia końcowe 
§ 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.