O艣rodek realizuje zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej w艂asne i zlecone gminie. Podstawowym aktem prawnym reguluj膮cym zakres zada艅 jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo艂ecznej (tekst jednolity, Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728)

Dzia艂 I Przepisy og贸lne. Miejsko Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej mo偶e udzieli膰 pomocy finansowej w formie: zasi艂ku sta艂ego, zasi艂ku okresowego, zasi艂ku celowego lub pomocy rzeczowej, pod warunkiem zwrotu cz臋艣ci lub ca艂o艣ci kwoty zasi艂ku lub wydatk贸w na pomoc rzeczow膮, zasi艂ku celowego specjalnego. O艣rodek wyp艂aca tak偶e 艣wiadczenia rodzinne wraz z dodatkami w oparciu o ustaw臋 o 艣wiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. Nr 228,poz.225 z p贸藕niejszymi zmianami).

Pomocy spo艂ecznej na zasadach okre艣lonych w ustawie o pomocy spo艂ecznej udziela si臋 osobom i rodzinom, w szczeg贸lno艣ci z powodu:

聽- Ub贸stwa;
- Sieroctwa;
- Bezdomno艣ci;
- Bezrobocia;
- Niepe艂nosprawno艣ci;
- D艂ugotrwa艂ej lub ci臋偶kiej choroby;
- Przemocy w rodzinie;
- Potrzeby ochrony macierzy艅stwa lub wielodzietno艣ci ;
- Bezradno艣ci w sprawach opieku艅czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw艂aszcza w rodzinach niepe艂nych lub wielodzietnych;
- Braku umiej臋tno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia m艂odzie偶y opuszczaj膮cej plac贸wki opieku艅czo-wychowawcze;
- Trudno艣ci w integracji os贸b, kt贸re otrzyma艂y status uchod藕cy;
- Trudno艣ci w przystosowaniu do 偶ycia po zwolnieniach z zak艂adu karnego;
- Alkoholizmu lub narkomanii;
- Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
- Kl臋ski 偶ywio艂owej lub ekologicznej.

Prawo do 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych z pomocy spo艂ecznej maj膮 osoby, kt贸re spe艂niaj膮 okre艣lone kryterium dochodowe przy wyst膮pieniu , co najmniej jednej z wymienionych wy偶ej okoliczno艣ci. Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegaj膮ca si臋 o pomoc spe艂nia kryterium dochodowe uprawniaj膮ce do otrzymania okre艣lonego zasi艂ku, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce kwoty:

- Osobie samotnie gospodaruj膮cej, kt贸rej doch贸d nie przekracza kwoty 477 z艂, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj膮cej",
- Osobie w rodzinie, w kt贸rej doch贸d na osob臋 nie przekracza kwoty 351 z艂, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osob臋 w rodzinie",
- Rodzinie, kt贸rej doch贸d nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osob臋 w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny",
- Przyjmuje si臋, 偶e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si臋 doch贸d miesi臋czny w wysoko艣ci 207 z艂.
- Dochody z pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych 藕r贸de艂 sumuje si臋.

Do zada艅 w艂asnych gminy o charakterze obowi膮zkowym nale偶y:

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznym ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem program贸w pomocy spo艂ecznej, profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych i innych, kt贸rych celem jest integracja os贸b i rodzin z grup szczeg贸lnego ryzyka;
2. Sporz膮dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo艂ecznej;
3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posi艂ku oraz niezb臋dnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4. Przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w okresowych;
5. Przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w celowych;
6. Przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w celowych na pokrycie wydatk贸w powsta艂ych w wyniku zdarzenia losowego;
7. Przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w celowych na pokrycie wydatk贸w na 艣wiadczenia zdrowotne osobom nie maj膮cym dochodu i mo偶liwo艣ci uzyskania 艣wiadcze艅 na podstawie przepis贸w o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8. Przyznawanie zasi艂k贸w celowych w formie biletu kredytowego;
9. Op艂acanie sk艂adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob臋, kt贸ra zrezygnuje z zatrudnienia w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 sprawowania bezpo艣redniej, osobistej opieki na d艂ugotrwale lub ci臋偶ko chorym cz艂onkiem rodziny oraz wsp贸lnie nie zamieszkuj膮cymi matk膮, ojcem lub rodze艅stwem;
10. Praca socjalna;
11. Organizowanie i 艣wiadczenie us艂ug opieku艅czych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi;
12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin膮;
14. Do偶ywianie dzieci;
15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16. Kierowanie do domu pomocy spo艂ecznej i ponoszenie odp艂atno艣ci za pobyt mieszka艅ca gminy w tym domu;
17. Sporz膮dzenie sprawozdawczo艣ci oraz przekazywanie jej w艂a艣ciwemu wojewodzie, r贸wnie偶 w wersji elektronicznej , z zastosowaniem systemu informatycznego;
18. Utworzenie i utrzymanie o艣rodka pomocy spo艂ecznej, w tym zapewnienie 艣rodk贸w na wynagrodzenia pracownik贸w;

Do zada艅 w艂asnych gminy nale偶y:

1. Przyznawanie i wyp艂acanie zasi艂k贸w specjalnych celowych;
2. Przyznawanie i wyp艂acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi艂k贸w, po偶yczek oraz pomocy w naturze;
3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spo艂ecznej i o艣rodkach wsparciach o zasi臋gu gminnym oraz kierowanie do nich os贸b wymagaj膮cych opieki;
4. Podejmowanie innych zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej wynikaj膮cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja program贸w os艂onowych.