Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego FEAD.
Pomoc żywnościowa jest jedną z najważniejszych form wsparcia dla osób najuboższych, ponieważ potrzeby w zakresie zaspokojenia głodu i pragnienia należą do podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka. Zaspokojenie ich na odpowiednim poziomie warunkuje inne aktywności. Celem PO PŻ jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i przyczynianie się do włączenia społecznego.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

Realizatorem Programu na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowcu Wielkopolski

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE NIEFINANSOWANE
realizowane w ramach  
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
współfinansowanego przez
EUROPEJSKI  FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego FEAD.