Zgodnie z uchwałą nr III/17/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.janowiec.wlkp.bip.net.pl na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim www.um-janowiecwlkp.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można wnosić w terminie do 20 listopada 2018 roku na formularzu zamieszczonym jako załącznik:

  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim. ul. Gnieźnieńska 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski,
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 listopada 2018 roku.

Termin zakończenia konsultacji: 20 listopada 2018 roku.

 

Treść projektu uchwały i formularz konsultacji w załączeniu.

 

 

INFORMACJA

 

W związku ze zmianami dokonanymi w projekcie budżetu gminy na 2019 roku zwiększeniu uległa kwota przewidziana na zadania związane ze sportem. W związku z powyższym § 9 Rozdziału 6 (Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu) Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi otrzymuje brzmienie:

 

  • 9. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację programu określi uchwała budżetowa na rok 2019 i stanowi kwotę 5 000,00 zł przeznaczoną na zadania związane z ochroną zdrowia oraz 190 000,00 zł przeznaczoną na zadania związane ze sportem.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Maciej Sobczak