Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach podziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer naboru: 1/2019/G

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (zgodnie z LSR/SzOOP)

Termin: składania wniosków –  27.12.2018r. do 14.01.2019 r.

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Forma wsparcia: zaliczka

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 1.300.000 PLN.

 

Więcej informacji dotyczących naboru można znaleźć ma stronie www.lgd-paluki.pl

 

Materiał opracowany przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020