BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

og艂asza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji zdrowia

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z p贸藕n. zm.) i uchwa艂y Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunk贸w i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 71, poz. 511) zmienionej uchwa艂膮 Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 133, poz. 1146) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z p贸藕n. zm.)

 1. Podmioty uprawnione:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W otwartym konkursie ofert mog膮 uczestniczy膰 kluby sportowe dzia艂aj膮ce na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

 1. Rodzaj zadania

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zada艅, kt贸re polegaj膮 na:

 1. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w艣r贸d mieszka艅c贸w Gminy Janowiec Wielkopolski;
 2. organizacji Biegu im. Tomasza Hopfera.

III. Realizacja zadania

Zadanie mo偶e by膰 realizowane w r贸偶nych formach, w szczeg贸lno艣ci przez:

 • zorganizowane formy szkole艅 dla dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych w zakresie pi艂ki siatkowej, koszykowej, no偶nej, lekkoatletyki oraz innych sport贸w zgodnie z zainteresowaniem;
 • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
 • promocj臋 zdrowia w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu 偶ycia;
 • udzia艂 w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;
 • zakup sprz臋tu sportowego oraz us艂ug niezb臋dnych w procesie realizacji zadania;
 • zabezpieczenie kadry szkoleniowej;
 • promocj臋 osi膮gni臋膰 sportowych miasta;
 • promocj臋 zdrowia w艣r贸d mieszka艅c贸w gminy.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
 • realizacja zadania powinna nast膮pi膰 w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku;
 • zadanie powinno by膰 realizowane z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, zgodnie z przyj臋tymi standardami oraz postanowieniami znajduj膮cymi si臋 w umowie zawartej ze zwyci臋zcami konkursu.

 1. Wysoko艣膰 艣rodk贸w publicznych:
 • wysoko艣膰 艣rodk贸w publicznych przewidzianych na wsparcie zadania w 2020 roku wynosi 190 000,00 z艂;
 • kwota wsparcia mo偶e ulec zmianie je偶eli zaistnieje konieczno艣膰 dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Janowiec Wielkopolski w cz臋艣ci przeznaczonej na realizacj臋 zadania z wa偶nych przyczyn niemo偶liwych do przewidzenia w dniu og艂oszenia konkursu.

Podaje si臋 do wiadomo艣ci, 偶e na zadanie okre艣lone w pkt. II udzielono w roku 2018 dotacji podmiotom uprawnionym w kwocie 181 500,00 z艂.

 1. Termin i warunki sk艂adania ofert:
 • oferty dotycz膮ce realizacji zadania nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Urz臋du Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 3 stycznia 2020 roku, z dopiskiem: 鈥濳onkurs ofert 鈥 Realizacja zada艅 publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia鈥. O zachowaniu terminu decyduje data z艂o偶enia oferty;
 • ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na druku stanowi膮cym za艂膮cznik do Rozporz膮dzenia Przewodnicz膮cego Komitetu do Spraw Po偶ytku Publicznego z dnia 24 pa藕dziernika 2018 r. w sprawie wzor贸w ofert i ramowych wzor贸w um贸w dotycz膮cych realizacji zada艅 publicznych oraz wzor贸w sprawozda艅 z wykonania tych zada艅 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
 • oferty z艂o偶one na innych drukach, niekompletne lub z艂o偶one po terminie zostan膮 odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 • zwyci臋zc膮 konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej s艂u偶膮ce realizacji zadania;
 • do oferty nale偶y do艂膮czy膰 statut klubu i odpis z KRS lub innego rejestru zgodnego ze stanem prawnym i faktycznym na dzie艅 sk艂adania oferty;
 • wyb贸r oferty nast膮pi w szczeg贸lno艣ci w oparciu o:
  1. celowo艣膰 oferty, jej zakres rzeczowy, dost臋pno艣膰;
  2. posiadanie przez wnioskodawc臋 odpowiedniego do艣wiadczenia oraz potencja艂u ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;
  3. zgodno艣膰 oferty ze statutem i innymi dokumentami 藕r贸d艂owymi dost臋pnymi oferentom;
  4. osi膮gni臋cia i do艣wiadczenie w realizacji innych zbli偶onych do w/w zada艅;
  5. ocen臋 realizacji wcze艣niej powierzonych projekt贸w;
  6. posiadanie niezb臋dnych zezwole艅, pozwole艅 i decyzji wymaganych przepisami prawa;
  7. rzetelno艣膰 i terminowo艣膰 wykonania i rozliczania innych zada艅 finansowanych z bud偶etu gminy;
 • ostateczne rozstrzygni臋cie konkursu nast膮pi nie p贸藕niej, ni偶 w ci膮gu 30 dni od otwarcia ofert;
 • informacja o wynikach konkursu zostanie og艂oszona na tablicy og艂osze艅 w siedzibie urz臋du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwyci臋zca zostanie powiadomiony pisemnie.

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

 • zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nast臋puje z odpowiednim zastosowaniem przepis贸w uchwa艂y Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunk贸w i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu oraz innych w艂a艣ciwych przepis贸w;
 • wysoko艣膰 przyznanej dotacji mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent mo偶e negocjowa膰 zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofa膰 ofert臋 oraz musi przedstawi膰 poprawiony kosztorys;
 • Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotacj臋 na realizacj臋 oferty wy艂onionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;
 • Burmistrz Janowca Wielkopolskiego mo偶e odm贸wi膰 podmiotowi wy艂onionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy oka偶e si臋, i偶 rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacz膮co odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utrac膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, zostan膮 ujawnione nieznane wcze艣niej okoliczno艣ci podwa偶aj膮ce wiarygodno艣膰 merytoryczn膮 lub finansow膮 oferenta.

 1. Postanowienia ko艅cowe:
 • szczeg贸艂owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomi臋dzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;
 • dotowany podmiot wyodr臋bnia w ewidencji ksi臋gowej 艣rodki otrzymywane na realizacj臋 umowy;
 • dotowany podmiot zobowi膮zany jest do dostarczenia orygina艂贸w dokument贸w (faktur, rachunk贸w) oraz innej dokumentacji, celem kontroli prawid艂owo艣ci wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia w艂a艣ciwej dokumentacji z ni膮 zwi膮zanej. Powy偶sza kontrola nie ogranicza prawa do kontroli ca艂o艣ci realizowanego zadania pod wzgl臋dem finansowym i merytorycznym;
 • w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wy偶ej, zarezerwowane 艣rodki mog膮 zosta膰 przeznaczone na inn膮 wy艂onion膮 dodatkowo ofert臋, na og艂oszenie nowego konkursu lub realizacj臋 zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Informacje dodatkowe

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Adrianna Wrzesi艅ska, pracownik Urz臋du Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Leszek Grzeczka

Janowiec Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2019 roku