Dzień dobry,

informujemy, że firma szkoleniowa Jolanta Woźnica PERSONA Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy z siedzibą w Inowrocławiu, realizuje projekt „Stawiam Na Własny Rozwój Zawodowy” wspierający osoby zatrudnione na umowę o pracę, na umowy krótkoterminowe i umowy cywilnoprawne w możliwości podniesienia kwalifikacji / kompetencji zawodowych (poprzez udział w szkoleniach lub studiach uzupełniających lub podyplomowych).

Podstawą do realizacji projektu „Stawiam na własny rozwój zawodowy” jest umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku powyżej 29 roku życia (os. fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

  • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
  • pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
  • ubogich pracujących.

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

W przypadku osoby ubogiej pracującej – dotyczy to osób, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawi przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

 

HARMONOGRAM WSPARCIA (adekwatnie do wybieranej ścieżki uczestnictwa).

- do września 2020 trwa rekrutacja na studia podyplomowe.

- do kwietnia / maja 2021 roku trwa rekrutacja na szkolenia zawodowe, które sukcesywnie będą uruchamiane.

Planowana data zakończenia projektu 06.2021.

 

Szczegółową ofertę wsparcia przekazujemy w ulotce informacyjnej.

 

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród uczestników.

Dane kontaktowe podajemy na przekazanych materiałach promocyjnych.

Doradca zawodowy udziela informacji telefonicznie pod numerem 668 111 688 oraz odpowiada ma maile kierowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Z poważaniem

Rafał Wiankowski