BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji zdrowia

 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) i uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 71, poz. 511) zmienionej uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 133, poz. 1146) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

I. Podmioty uprawnione:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

II. Rodzaj zadania
Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadań, które polegają na:
1. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski;
2. organizacji Biegu im. Tomasza Hopfera.

III. Realizacja zadania
Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:
1) zorganizowane formy szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, lekkoatletyki oraz innych sportów zgodnie z zainteresowaniem;
2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
3) promocję zdrowia w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;
4) udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;
5) zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;
6) zabezpieczenie kadry szkoleniowej;
7) promocję osiągnięć sportowych miasta;
8) promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku;
2) zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej ze zwycięzcami konkursu.

V. Wysokość środków publicznych:
1) wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania w 2020 roku wynosi 190 000,00 zł;
2) kwota wsparcia może ulec zmianie jeżeli zaistnieje konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
Podaje się do wiadomości, że na zadanie określone w pkt. II udzielono w roku 2018 dotacji podmiotom uprawnionym w kwocie 181 500,00 zł.

VI. Termin i warunki składania ofert:
1) oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 3 stycznia 2020 roku, z dopiskiem: „Konkurs ofert – Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;
2) ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
3) oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadania;
2) do oferty należy dołączyć statut klubu i odpis z KRS lub innego rejestru zgodnego ze stanem prawnym i faktycznym na dzień składania oferty;
3) wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:
a) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność;
b) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;
c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;
d) osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;
e) ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;
f) posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa;
g) rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;
4) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od otwarcia ofert;
5) informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

VIII. Zasady przyznawania dotacji:
1) zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu oraz innych właściwych przepisów;
2) wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę oraz musi przedstawić poprawiony kosztorys;
3) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;
4) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IX. Postanowienia końcowe:
1) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;
2) dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;
3) dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;
4) w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

X. Informacje dodatkowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Adrianna Wrzesińska, pracownik Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

DOKUMENTY: Pobierz

Nabór członków do Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka

 


Janowiec Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2019 roku