KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

F-P3.1611.16

 

 

a) Nazwa usługi: Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
b) Symbol: F-P3.3124
c) Wydział: Referat Finansowy
d) Opis sprawy:
Przedmiotem opodatkowania są:
 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
 3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 4. autobusy.
e) Kogo dotyczy: Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
f) Wymagane dokumenty:
 1.Wypełniona Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (druk obowiązkowy) – Załącznik nr 1
Załączniki:
 1.Załącznik DT-1/A do deklaracji DT-1 (druk obowiązkowy) – Załącznik nr 2,
 2.Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (w przypadku składania deklaracji o powstaniu obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego),
 3.Kserokopia zwykła dokumentu stwierdzającego nabycie/zbycie środka transportowego (w przypadku składania deklaracji o powstaniu obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego lub deklaracji o wygaśnięciu obowiązku podatkowego)
 4.Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w trakcie roku podatkowego)
g) Miejsce składania pism: Dokumenty należy złożyć w: Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego, ul. Gnieźnieńska 3, I piętro, pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3 88-430 Janowiec Wielkopolski.
h) Termin i sposób załatwienia: Podatnicy zobowiązani są do złożenia wypełnionej deklaracji na podatek od środków transportowych do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie od czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany. Podatek od środków transportowych wpłaca się – bez wezwania – w Kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: 14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.
i) Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej
j) Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 - Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,
 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1731).
k) Tryb odwoławczy: Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
l) Inne informacje: Nie złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych skutkuje pociągnięciem podatnika od odpowiedzialności karnej skarbowej, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego.


Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularz ON-LINE - załatw sprawę przez ePUAP:

Formularze PDF:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz F-P3.1611.16_1

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1).

Formularz F-P3.1611.16_2

Załącznik nr 2 - Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1A).

Formularz F-P3.1611.16_3

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.

   

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Katarzyna Manuszewska  (52) 3023034 w. 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 4

 

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.