KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

F-P3.1611.17

 

 

a) Nazwa usługi: Umorzenia, ulgi w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
b) Symbol: F-P3.3120, F-P3.3124
c) Wydział: Referat Finansowy
d) Opis sprawy: Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki, odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć na raty zapłatę podatku oraz odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe – jest to decyzja uznaniowa.
e) Kogo dotyczy: Osoby fizyczne, osoby prawne będące podatnikami podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych.
f) Wymagane dokumenty: Podatnik:
 - wniosek o udzielenie ulgi w podatku lub umorzenie zaległości podatkowych wraz z uzasadnieniem – załącznik nr 1,
 - informacja o stanie finansowym i majątkowym – załącznik nr 2,
 - ewentualnie inne materiały i dokumenty świadczące o sytuacji finansowej podatnika i mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
Podatnik korzystający z pomocy publicznej:
 - wniosek wraz z uzasadnieniem spełniający wymogi Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291),
 - informacja o otrzymanej pomocy publicznej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 - informacje o aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa (bilans, rozliczenia z Urzędem Skarbowym),
 - oświadczenie o charakterze prowadzonej działalności,
 - ewentualnie inne materiały i dokumenty o sytuacji finansowej podatnika mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
g) Miejsce składania pism: Wniosek wraz z załącznikami składa się w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego, ul. Gnieźnieńska 3, I piętro, pokój nr 12, tel. (52) 30-23-034 w. 66.
h) Termin i sposób załatwienia:
 - Wnioski o umorzenie i inne ulgi załatwiane są w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisma. O każdym przypadku nie załatwienia wniosku w terminie organ podatkowy powiadamia podatnika pisemnie.
 - Postępowanie kończy się Decyzją Burmistrza Janowca Wielkopolskiego umarzającą, udzielającą ulgi bądź odmawiającą umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zobowiązania.
i) Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
j) Podstawa prawna:
 - Umorzenia – art. 67 a § 1 ust. 3 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 - Odroczenia zapłaty zaległości, rozłożenia na raty – art. 67 a § 1 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.).
k) Tryb odwoławczy: Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
l) Inne informacje: Dokumentami świadczącymi o sytuacji finansowej w przypadku osób fizycznych są: zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o pozostaniu na zasiłku dla bezrobotnych (bądź bez zasiłku), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach, odcinki emerytur i rent, rachunki dotyczące utrzymania domu (mieszkania), a w przypadku osób prawnych: bilanse, sprawozdania F-01, CIT, rachunek zysków i strat za ostatnie okresy. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą przedstawić inne dowody, które zdaniem podatnika mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Ulgi na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy publicznej przyznaje się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.).


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz F-P3.1611.17_1

Załącznik nr 1 - Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.

Formularz F-P3.1611.17_2

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie finansowym i majątkowym.

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Katarzyna Manuszewska  (52) 3023034 w. 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 4

 

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.