KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

F-P3.1611.18

 

 

a) Nazwa usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
b) Symbol: F-P3.7340
c) Wydział: Referat Finansowy
d) Opis sprawy: Wydanie zezwolenia dokonuje się na podstawie złożonego wniosku.
e) Wymagane dokumenty:
 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.
 2.Załączniki:
  - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS lub oświadczenie przedsiębiorcy, że figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  - tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  - pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  - decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży. Przy składaniu wniosku należy przedstawić oryginały załączników w celu stwierdzenia zgodności ksera z oryginałem. W przypadku przekazania dokumentacji za pośrednictwem poczty, kserokopia winna posiadać potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane przez właściwy organ, który wydał dokument lub przez notariusza.
f) Miejsce składania pism: Wniosek wraz z załącznikami składa się w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego, ul. Gnieźnieńska 3, I piętro, pokój nr 12,- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
 - przez pełnomocnika: złożenie pełnomocnictwa wymaga dokonania opłaty skarbowej.
g) Termin i sposób załatwienia:
 1.Wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje po przeprowadzeniu postępowania w terminie do 30 dni licząc od daty złożenia kompletnego wniosku.
 2.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Wielkopolskim.
 3.Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie Miejskim celem złożenia dodatkowych wyjaśnień.
 4.Naliczenie opłaty i przekazanie tej informacji wnioskodawcy następuje przed doręczeniem zezwolenia.
 5.Doręczenie zezwolenia następuje po okazaniu dokumentu dokonania wpłaty.
h) Opłaty:
 1.Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki – nie podlegają opłacie skarbowej,
 2.Od dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17,00 zł.,
 3.Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego:
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020 lub w Kasie Urzędu Miejskiego przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłata roczna wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
 - 525,00 zł. – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 - 525,00 zł. – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 - 2.100,00 zł. – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
  • w roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności.
  • Opłata powyższa dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz tych, których roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła:
   o 37.500,00 zł. – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo,
   o 37.500,00 zł. – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   o 77.000,00 zł. - dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
  • Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim, przekroczyła:
   o 37.500,00 zł. – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   o 37.500,00 zł. – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   o 77.000,00 zł. – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 I. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia – Załącznik    nr 3 - o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 II. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się dla punktu detalicznego na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.
i) Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
 2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm),
 3. Uchwała nr XXVII/221/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży,
 4. Uchwała nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
j) Tryb odwoławczy:
 1. Na postanowienie Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia,
 2. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
k) Inne informacje:
 I. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
  1. posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego
  2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
  3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych dowodu wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 II. Zezwolenia   cofa się   w  przypadku:
  1. nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, zawartych w  ustawie, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw, Sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4
  2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
  3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten  punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
  6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  7. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Cofnięcie  zezwolenia powoduje, że o nowe można wnioskować po upływie co najmniej trzech lat!
 III. Zezwolenie  wygasa  w przypadku:
  1. likwidacji punktu sprzedaży,
  2. upływu terminu ważności zezwolenia,
  3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej przedsiębiorcy, któremu  udzielono zezwolenia,
  5. nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 lub nie dokonania opłaty przewidzianej w art. 111 ust 2 i 5 do 31 stycznia każdego roku  kalendarzowego objętego zezwoleniem.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 IV. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 V. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się dla punktu detalicznego na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz F-P3.1611.18_1

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych na czas określony.

Formularz F-P3.1611.18_2

Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Formularz F-P3.1611.18_3

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Katarzyna Manuszewska  (52) 3023034 w. 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 4

 

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.