KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.17

 

 

a) Nazwa usługi: Ustalenie przebiegu granic nieruchomości – rozgraniczenie nieruchomości
b) Symbol: IN.6830
c) Wydział: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
d) Opis sprawy: Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
e) Kogo dotyczy: Właścicieli nieruchomości
f) Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości określający;
 - nr nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu oraz jej położenie - według danych z ewidencji gruntów i budynków
 - numery  działek sąsiednich, z którymi ma być przeprowadzone rozgraniczenie
 - nazwisko i imię geodety, który ma przeprowadzić rozgraniczenie
 2. Dokumentacja  z  czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski - sekretariat - pokój nr 6, tel. (52) 30 23 034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
h) Termin i sposób załatwienia: Termin załatwienia poszczególnych etapów postepowania 30 dni.
 1. Burmistrz wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości  oraz upoważnia geodetę do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic. (na postanowienie to nie służy zażalenie).
 2. Jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron – burmistrz wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości.
Decyzja zostanie wydana zgodnie z KPA w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty pod wskazany adres przez wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.
 3. W przypadku sporu granicznego i nie zawarcia przez strony ugody granicznej lub braku podstaw (dowodów) do wydania decyzji – postępowanie administracyjne podlega umorzeniu a sprawa o rozgraniczenie zostaje przekazana z urzędu do rozpatrzenia p[rzez sąd.
W sytuacji, gdy podczas czynności na gruncie strony zawarły przed geodetą ugodę graniczną mającą moc prawną ugody sądowej -  postępowanie administracyjne podlega umorzeniu.
i) Opłaty: 10,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - określona  w załączniku do ustawy:  Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej i stawki tej opłaty oraz zwolnienia -  część I. dokonanie czynności urzędowe,  pozycja   53.
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.
j) Podstawa prawna:
 1. Art. 29 – 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (Dz. U. z 2010 r.   Nr  193, poz. 1287 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r w sprawie rozgraniczenia nieruchomości ( Dz. U. Nr 45, poz. 453)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
k) Tryb odwoławczy: Zgodnie z art. 33 ust. 3  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  - Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji, przekazania sprawy sądowi. Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.17

Załącznik nr 1 - Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Halina Jaszczuk  (52) 3023034 w. 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.