KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

OKS.1611.1

 

 

a) Nazwa usługi: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
b) Symbol: OKS.4453
c) Komórka: Samodzielne stanowisko do spraw oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej
d) Opis sprawy: Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
e) Kogo dotyczy: Pracodawców, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem
f) Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem - ZAŁĄCZNIK NR 1.
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia – ZAŁĄCZNIK NR 2.
 3. Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 4. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 5. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu.
 6. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem świadectwa pracy w przypadku kształcenia u więcej niż jednego pracodawcy.
 7. Względnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
 8. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – ZAŁĄCZNIK NR 3.
 9. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (ZAŁĄCZNIK NR 4) lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis (ZAŁĄCZNIK NR 5).

g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Pokój nr 5 lub sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Decyzja zostanie wydana zgodnie z KPA w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty pod wskazany adres przez wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.
i) Opłaty: Nie podlega opłacie.
j) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
k) Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
l) Inne informacje:

Uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w dwóch etapach:

 1. Złożenie zawiadomienia o zawarciu umowy z pracownikiem niezwłocznie po jej podpisaniu.
 2. Złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 Dofinansowanie przyznaje burmistrz/wójt/prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

 Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego pracownika.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz OKS.1611.1_1

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.

Formularz OKS.1611.1_2

Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz OKS.1611.1_3

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz OKS.1611.1_4

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Formularz OKS.1611.1_5

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Adrianna Wrzesińska (52) 3023034 w. 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.