KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

OKS.1611.2

 

 

a) Nazwa usługi: Przyznawanie stypendiów szkolnych.
b) Symbol: OKS.4462
c) Komórka: Samodzielne stanowisko do spraw oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej
d) Opis sprawy: Udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
e) Kogo dotyczy: Uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
f) Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego – ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów:

 1. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych, z pomocy materialnej (np. dodatek mieszkaniowy, zasiłek stały, celowy itp.),
 2. dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku wychowawczego,
 3. dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku rodzinnego,
 4. dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
 5. dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 6. dokumenty potwierdzające pobieranie dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 7. dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego,
 8. dokumenty potwierdzające pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego,
 9. dokumenty potwierdzające otrzymanie dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 10. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie o rejestracji,
 11. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskiwanego dochodu netto; w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło – ZAŁĄCZNIK NR 4,
 12. dokumenty potwierdzające otrzymywanie emerytury, renty inwalidzkiej, rodzinnej, (zaświadczenie ZUS lub odcinek od renty),
 13. kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie,
 14. kopia odpisu wyroku sądowego określającą kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
 15. kopię nakazu płatniczego za dany rok w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne,
 16. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub oświadczenie – ZAŁĄCZNIK NR 5,
 17. dokumenty potwierdzające uzyskiwanie świadczeń z powodu odbywania przez członków rodziny służby wojskowej lub zastępczej,
 18. zaświadczenia (dokumenty) potwierdzające uzyskiwanie dochodów przez członków rodziny, np. dochody z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów,
 19. informacje dyrektora szkoły o uczniu – ZAŁĄCZNIK NR 6,

Względnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) lub oświadczenie członka rodziny dotyczące innych okoliczności mających wpływ na przyznanie stypendium– ZAŁĄCZNIK NR 7.

g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Pokój nr 14 lub sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Decyzja zostanie wydana zgodnie z KPA w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty lub posłańca pod wskazany adres przez wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.

i) Opłaty: Nie podlega opłacie.
j) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

k) Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

l) Inne informacje:

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł.
 2. Wysokość stypendium szkolnego zależy od sytuacji dochodowej ucznia i jego rodziny.
 3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (szkoły ponadgimnazjalne),

- świadczenia pieniężnego.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz OKS.1611.2_1

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

Formularz OKS.1611.2_2

Załącznik nr 2 - Objaśnienia do wniosku.

Formularz OKS.1611.2_3

Załącznik nr 3 - Informacja o sposobie obliczania dochodu.

Formularz OKS.1611.2_4

Załącznik nr 4 - Zaświadczenie o zarobkach.

Formularz OKS.1611.2_5

Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej.

Formularz OKS.1611.2_6

Załącznik nr 6 - Zaświadczenie dyrektora szkoły.

Formularz OKS.1611.2_7

Załącznik nr 7 - Oświadczenie.

Formularz OKS.1611.2_8

Załącznik nr 8 - Upoważnienie do odbioru stypendium.

Formularz OKS.1611.2_9

Załącznik nr 9 - Upoważanienie.

Formularz OKS.1611.2_10

Załącznik nr 10 - Katalog wydatków.

Formularz OKS.1611.2_11

Załącznik nr 11 - Uchwała.

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Adrianna Wrzesińska (52) 3023034 w. 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.