KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

OKS.1611.3

 

 

a) Nazwa usługi: Przyznawanie zasiłków szkolnych.
b) Symbol: OKS.4461
c) Komórka: Samodzielne stanowisko do spraw oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej
d) Opis sprawy: Udzielenie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
e) Kogo dotyczy: Uczniów, którzy znajdują się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
f) Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego – ZAŁĄCZNIK NR 1,

Informacja dyrektora szkoły o uczniu – ZAŁĄCZNIK NR 3,

Dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę ubiegania się o zasiłek np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z policji, wypis ze szpitala itp.

Względnie inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) lub oświadczenie członka rodziny dotyczące innych okoliczności mających wpływ na przyznanie zasiłku szkolnego – ZAŁĄCZNIK NR 4.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Pokój nr 14 lub sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Decyzja zostanie wydana zgodnie z KPA w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty lub posłańca pod wskazany adres przez wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.
i) Opłaty: Nie podlega opłacie.
j) Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
k) Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.
l) Inne informacje:

  1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.).
  2. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz OKS.1611.3_1

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Formularz OKS.1611.3_2

Załącznik nr 2 - Objaśnienia do wniosku.

Formularz OKS.1611.3_3

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie dyrektora szkoły.

Formularz OKS.1611.3_4

Załącznik nr 4 - Oświadczenie.

Formularz OKS.1611.3_5

Załącznik nr 5 - Upoważnienie

Formularz OKS.1611.3_6

Załącznik nr 6 - Upoważnienie do odbioru zasiłku.

Formularz OKS.1611.3_7

Załącznik nr 7 - Uchwała.

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Adrianna Wrzesińska (52) 3023034 w. 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.